Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έως 03-08-2022, 14.00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μεταδιδακτόρων για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας το 2022-23 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (https://hmu.gr/proclamation/?id=28) και της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 – 2023 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5180691 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 80915, καλεί τους μεταδιδάκτορες που έχουν τα προσόντα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους των υποψηφιοτήτων τους σύμφωνα με την πρόσκληση, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα κάποιας από τις εξής θέσεις:
                                                       Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΘΕΣΗ 1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Εφαρμοσμένη Πληροφορική
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα
[Υποχρεωτικό μάθημα Ε΄ εξαμήνου, 506]
Χειμερινό Εξάμηνο Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Θ΄ εξαμήνου, 941]
Εαρινό Εξάμηνο Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 884]

 

ΘΕΣΗ 2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Διαδίκτυο & Πληροφοριακά Συστήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 713]
Χειμερινό Εξάμηνο Κρυπτογραφία & Blockchain Εφαρμογές
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Θ΄ εξαμήνου, 994]
Εαρινό Εξάμηνο Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
[Υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου, 606]

 

ΘΕΣΗ 3
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 712]
Χειμερινό Εξάμηνο Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Θ΄ εξαμήνου, 922]
Εαρινό Εξάμηνο Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 881]

 

ΘΕΣΗ 4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Προγραμματισμός Υπολογιστών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Διαδικτυακός Προγραμματισμός
[Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 702]
Χειμερινό Εξάμηνο Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 742]
Εαρινό Εξάμηνο Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστών
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 843]

 

ΘΕΣΗ 5
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Συστήματα Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 732]
Εαρινό Εξάμηνο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
[Υποχρεωτικό μάθημα Δ΄ εξαμήνου, 403]
Εαρινό Εξάμηνο Υπολογιστική Όραση
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 821]

 

ΘΕΣΗ 6
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Πληροφοριακά & Κατανεμημένα Συστήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου, 741]
Εαρινό Εξάμηνο Κατανεμημένα Συστήματα
[Υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄ εξαμήνου, 603]
Εαρινό Εξάμηνο Ανάκτηση Πληροφορίας
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 822]

 

ΘΕΣΗ 7
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Αριθμητική Ανάλυση και Αλγόριθμοι
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Θ΄ εξαμήνου, 992]
Εαρινό Εξάμηνο Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι
[Υποχρεωτικό μάθημα Β΄ εξαμήνου, 201]
Εαρινό Εξάμηνο Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 885]

 

ΘΕΣΗ 8
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σήματα & Συστήματα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Χειμερινό Εξάμηνο Σήματα & Συστήματα
[Υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου, 302]
Χειμερινό Εξάμηνο Μηχανική Γνώσης & Συστήματα Γνώσης
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Θ΄ εξαμήνου, 921]
Εαρινό Εξάμηνο Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων
[Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα Η΄ εξαμήνου, 841]

Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο (https://hmu.gr/proclamation/?id=28) οι υποψήφιοι δηλώνουν το email τους για να κατεβάσουν όλα τα αρχεία της πρόσκλησης και ενημερώνονται με αυτόματο μήνυμα σε περίπτωση αλλαγών ή ορθής επανάληψης.