Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)

MSc in Telecommunication & Automation Systems (TeleAutoS)

 

**************************************

Επίκαιρες Ανακοινώσεις ΠΜΣ ΗΣΤΑ

 1. (29-08-2021) Επαναλειτουργία της σελίδας “Μεταπτυχιακό – Master Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” (https://www.facebook.com/teleautos.chania.hmu.gr) του ΠΜΣ ΗΣΤΑ στο Facebook. Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook για να είστε πάντα ενημερωμένοι.
 2. (26-04-2021) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στον επόμενο μεταπτυχιακό κύκλο (ακαδ. έτος εισαγωγής 2021-22) του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”
 3. Παρακολουθείτε πάντα και διαρκώς (σε πραγματικό χρόνο) τις γενικές ανακοινώσεις που αναρτώνται σε αυτό το σημείο της σελίδας του ΠΜΣ ΗΣΤΑ. Οποιαδήποτε ανακοίνωση αναρτάται εδώ θεωρείται αυτόματα ότι έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ.
 4. Αντίστοιχα για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα που δηλώνετε και παρακολουθείτε, πρέπει να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο (πάντα και διαρκώς) από τη σελίδα eclass του συγκεκριμένου μαθήματος.
 5. Η επικοινωνία ανάμεσα στους διδάσκοντες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται αποκλειστικά μέσω των σελίδων eclass των μεταπτυχιακών μαθημάτων τους.

 

**********************************************

 

Μεταπτυχιακές σπουδές στις τεχνολογίες αιχμής (χωρίς τέλη φοίτησης, χωρίς δίδακτρα)

 

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει στα Χανιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών”.
Το ΠΜΣ, που έχει κανονική διάρκεια τριών (3) εξαμήνων (και μέγιστη διάρκεια έξι (6) εξαμήνων):
+ ιδρύθηκε αρχικά με το ΦΕΚ 2556/τ.Β/19-8-2016
+ επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2068/τ.Β/7-6-2018,
+ και επανιδρύθηκε εκ νέου με το ΦΕΚ 3281/τ.Β/27-8-2019 (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του Νόμου 4610/2019, την απόφαση της 2/28-5-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την αντίστοιχη απόφαση της 6/27-6-2019 Συγκλήτου του Ιδρύματος).
Το ΠΜΣ απευθύνεται ιδιαίτερα στις ανάγκες εξειδίκευσης που έχουν οι ενδιαφερόμενοι σε τομείς που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς και την πληροφορική, και ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, απαιτώντας:
+ είτε 8 μεταπτυχιακά μαθήματα και 1 μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
+ είτε 12 μεταπτυχιακά μαθήματα.


ΠΜΣ Χωρίς Δίδακτρα, Χωρίς Τέλη Φοίτησης, Χωρίς Τέλη Εγγραφής

Αν και επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η αυτοχρηματοδοτούμενη λειτουργία του, η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι δωρεάν και ΔΕΝ προβλέπονται τέλη εγγραφής, τέλη φοίτησης, ή δίδακτρα.

Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης:
+ στο 1ο εξάμηνο επιλέγουν και παρακολουθούν 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα,
+ στο 2ο εξάμηνο επίσης επιλέγουν και παρακολουθούν ακόμα 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα, ενώ
+ στο 3ο εξάμηνο είτε εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε επιλέγουν και παρακολουθούν επιπλέον 4 (από τα προσφερόμενα) μαθήματα.

Οι φοιτητές μερικής φοίτησης:
σε καθένα από τα (έως το πολύ) 6 εξάμηνα σπουδών επιλέγουν και παρακολουθούν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων (από τα προσφερόμενα στο αντίστοιχο εξάμηνο) ανάλογα με τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες τους, έως ότου συμπληρώσουν 90 πιστωτικές ECTS μονάδες (είτε (α) με την παρακολούθηση 8 μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, είτε (β) με την παρακολούθηση 12 συνολικά μεταπτυχιακών μαθημάτων).

 

**********************************************

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ΠΜΣ ΗΣΤΑ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
+ πτυχιούχοι Σχολών και Τμημάτων Μηχανικών (όπως Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής,  κ.ά.),
+ πτυχιούχοι Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (όπως Φυσικοί, Επιστήμης Υπολογιστών, Επιστήμης Υλικών, Μαθηματικοί, Γεωπόνοι, Γεωλόγοι, κ.ά.),
+ πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών (Στρατού Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας),
+ πτυχιούχοι Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας,
+ πτυχιούχοι άλλων συναφών ειδικοτήτων με στέρεο υπόβαθρο στα μαθηματικά ή/και τη φυσική,
+ αλλά και τελειόφοιτοι φοιτητές για τους οποίους εκκρεμούν μόνο ελάχιστες τυπικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου τους στη διάρκεια του 1ου εξαμήνου σπουδών.
Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Μέγιστος αριθμός εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων σε κάθε κύκλο του ΠΜΣ ανέρχεται σε 15 άτομα.

Εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
Υπάρχει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και ολοκλήρωσης του ΠΜΣ μέσα σε (έως το πολύ) 6 εξάμηνα.

 

**********************************************

 

Αιτήσεις υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, με αποστολή email στην Γραμματέα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νίκη Γείτονα (gitona@hmu.gr).
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής:
1. αίτηση υποψηφιότητας (με βάση το εδώ συνημμένο πρότυπο αρχείου word),
2. επικυρωμένο τίτλο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία,
3. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
4. πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
5. τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο και συμφωνούν να δεχτούν επικοινωνία για να παράσχουν τη γνώμη τους, ή δύο συστατικές επιστολές, και
6. σύντομο κείμενο προθέσεων φοίτησης (με βάση το εδώ συνημμένο πρότυπο αρχείου word)

 

**********************************************

 

Επιλογή εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ, γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη:
+ η συνάφεια και ο βαθμός του πτυχίου,
+ η πιθανή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,
+ η προσωπική συνέντευξη, και
+ η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

 

**********************************************

 

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων, καινοτόμων εμπειριών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στις τεχνολογίες αιχμής των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, των υπολογιστών, και της πληροφορικής.

 

**********************************************

 

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών” είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αναπτύσσει τις ερευνητικές τους δεξιότητες και να δημιουργεί απόφοιτους υψηλού επιπέδου στους επιστημονικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους. Εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, δίνοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο διεθνές περιβάλλον και προωθώντας την έρευνα στις γνωστικές περιοχές των τεχνολογιών αιχμής, το ΠΜΣ προάγει την επιστημονική γνώση, κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει πεδίο για υψηλού επιπέδου ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

 

**********************************************

 

Στόχοι του ΠΜΣ

Στόχοι του ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Αυτοματισμών” είναι:
+ Να δώσει στους πτυχιούχους τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
+ Να βελτιώσει τις δυνατότητες των πτυχιούχων προκειμένου, μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής, να εκπονήσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις, ή και να αναπτύξουν μονάδες παραγωγής ή έντασης γνώσης.
+ Να επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών, της πληροφορικής και των εφαρμογών τους, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων τεχνολογιών αιχμής.
+ Να εστιάσει στη διαθέσιμη ηλεκτρονική τεχνολογία και τις εφαρμογές της στις τηλεπικοινωνίες, στους αυτοματισμούς και στους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία σε επίπεδο σχεδίασης, υλοποίησης και βελτιστοποίησης υλικού, λογισμικού και συστημάτων.
+ Να εξασφαλίσει στις μικρές και μεγάλες μονάδες της παραγωγικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας, αλλά και στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία και προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, και τη βελτιστοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων.
+ Να οδηγήσει στη σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με μικρό κόστος και χρόνο παραγωγής, αλλά υψηλή λειτουργικότητα και αξιοπιστία, ώστε να ενσωματώνονται οι τεχνολογίες αιχμής, να προσφέρονται τα βέλτιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις του ενδιάμεσου και τελικού χρήστη.

 

**********************************************

 

Χαρακτηριστικά των αποφοίτων του ΠΜΣ

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε:
+ Να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν σύνθετες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικά συστήματα και τεχνολογικές εφαρμογές.
+ Να στελεχώνουν κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή παραγωγική μονάδα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
+ Να λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής, αναπτύσσοντας δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής.
+ Να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και να παρακολουθήσουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

**********************************************

Διοίκηση του ΠΜΣ

Διευθυντής του ΠΜΣ
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
1.
Βαρδιάμπασης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής και Διευθυντής του ΠΜΣ
2. Κουριδάκης Στυλιανός, Λέκτορας
3. Κωνσταντάρας Αντώνιος, Αν. Καθηγητής
4. Πετράκης Νικόλαος, Λέκτορας
5. Χατζάκης Ιωάννης, Αν. Καθηγητής, Αναπλ. Διευθυντής του ΠΜΣ και Πρόεδρος του Τμήματος

 

**********************************************

 

Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ

+ Αφίσα ΠΜΣ ΗΣΤΑ
+ Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ ΗΣΤΑ

 

**********************************************

 

Απαιτήσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ

Μεταπτυχιακά μαθήματα
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε 8 είτε 12 από τα συνολικά 18 προσφερόμενα μαθήματα:
1. Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά: Ισχύος & Υψηλών Συχνοτήτων
2. Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
3. Τεχνικές Προγραμματισμού και Αλγόριθμοι
4. Ενσωματωμένα Συστήματα
5. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα & Τεχνοοικονομική Ανάλυση
6. Οπτικά Δίκτυα και Οπτοηλεκτρονικά Συστήματα
7. Αμυντικές Τεχνολογίες και Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
8. Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
9. Μηχατρονική
10. Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα
11. Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων
12. Μικροκυματικές – Χιλιοστομετροκυματικές Επικοινωνίες και Κεραίες
13. Τεχνολογίες Μη Καταστροφικού Ελέγχου
14. Πολυμερικά Ηλεκτρονικά
15. Ειδικά Θέματα Μετρητικών Συστημάτων
16. Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες
17. Βαθιά Μηχανική Μάθηση
18. Φερεγγυότητα Ψηφιακών Συστημάτων
έως ότου συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 60 (για 8 μαθήματα) ή των 90 (για 12 μαθήματα) πιστωτικών ECTS μονάδων.
Όσοι επιλέγουν 8 (και όχι 12) μεταπτυχιακά μαθήματα, προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και συγγράφουν αντίστοιχη διατριβή.

 

**********************************************

 

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Ολοκληρωμένες
 1. Αββανίδου Σοφία, “Σχεδίαση με το πακέτο λογισμικού HFSS και ανάπτυξη σταυροειδούς τυπωμένης μικροταινιακής κεραίας”. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Γ. Λιοδάκης – Θ. Καπετανάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 23-10-2019.
 2. Αλεξόπουλος Χρήστος, “Ενσωματωμένο σύστημα παραμετρικής παρακολούθησης χώρων υποβρυχίου“. Επιβλέπων: Σ. Κουριδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Σ. Κουριδάκης – Ε. Κόκκινος – Ε. Αντωνιδάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την –2021.
 3. Βαλμάς Γεώργιος, “Μελέτη συστήματος κινητής τηλεφωνίας εγκατεστημένο σε αεροπλάνο”. Επιβλέπων: Ε. Κόκκινος. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Κόκκινος – Ι. Βαρδιάμπασης – Σ. Κουριδάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 17-02-2020.
 4. Γιακουμάκης Παναγιώτης, “Ανάπτυξη και κατασκευή συστήματος συλλογής ενέργειας από πηγές φωτός χαμηλής έντασης, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο”. Επιβλέπων: Σ. Κουριδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Σ. Κουριδάκης – Ι. Χατζάκης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 14-10-2019.
 5. Ζερβουδάκης Αντώνιος, “MEDIBERRY – Αυτόματος διανομέας φαρμάκων με χρήση Raspberry Pi”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας – Ε. Αντωνιδάκης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 19-06-2020.
 6. Καπασάκης Εμμανουήλ, “Απομακρυσμένος έλεγχος και διαχείριση αυτόνομων ενεργειακά εγκαταστάσεων”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας – Ε. Αντωνιδάκης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 19-06-2020.
 7. Καπετανάκης Θεόδωρος, “Μελέτη της σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από σύνθετες κυλινδρικές δομές με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων”. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική /Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Μ. Ιωαννίδου – Χ. Νικολόπουλος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 18-03-2020.
 8. Λάμπου Άννα, “Πρόβλεψη του καρδιακού ρυθμού αθλητών με τη χρήση νευρωνικών δικτύων”. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική /Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Μ. Ζακυνθινάκη – Θ. Καπετανάκης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 23-10-2019.
 9. Λουράκης Εμμανουήλ, “Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη μελέτη του προβλήματος της σκέδασης επίπεδων κυμάτων, πλαγίως προσπιπτόντων σε κυλινδρικές ράβδους, κυκλικής ή ελλειπτικής διατομής“. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική /Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Μ. Ιωαννίδου – Α. Κωνσταντάρας. Εξετάστηκε επιτυχώς την 18-06-2020.
 10. Μαραγκουδάκης Αντώνιος, “Σχεδίαση και υλοποίηση νευρωνικού δικτύου βαθιάς μάθησης με χρήση CUDA C”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας – Ε. Αντωνιδάκης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 05-11-2019.
 11. Μαρινάκης Ιωάννης, “Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός συμβατικών πυκνωτών MOS και MIS με πολυμερικά ημιαγώγιμα λεπτά στρώματα”. Επιβλέπων: Ε. Καπετανάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Καπετανάκης – Β. Σάλτας – Κ. Πετρίδης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 25-02-2020.
 12. Σαραντόπουλος Ιωάννης, “Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης σε περιπτώσεις κρίσεων”. Επιβλέπων: Ε. Αντωνιδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Αντωνιδάκης – Ι. Βαρδιάμπασης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 07-02-2020.
 13. Φραντζεσκάκης Θεοφάνης, “Σεισμικά δεδομένα και τεχνικές υψηλής υπολογιστικής απόδοσης”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας – Ν. Πετράκης – Ι. Βαρδιάμπασης. Εξετάστηκε επιτυχώς την 22-06-2020.
 14. Φραντζεσκάκης Λάμπρος, “Δίκτυο επικοινωνιών IoT μεγάλης απόστασης για τη διαχείριση υδάτων σε αγροτικές περιοχές”. Επιβλέπων: Ε. Αντωνιδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ε. Αντωνιδάκης – Ι. Χατζάκης – Ε. Κόκκινος. Εξετάστηκε επιτυχώς την 07-02-2020.

Σε εξέλιξη

 1. Αρβανίτης Στέργιος, “Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής για υπηρεσίες καλλωπισμού“. Επιβλέπων: Ν. Πετράκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Ν. Πετράκης – Α. Κωνσταντάρας – Γ. Λιοδάκης.
 2. Παπαβασιλείου Βλάσιος, “Αύξηση της εισροής τουριστών δια της στοχευμένης προώθησης δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης βάσει των εξατομικευμένων ενδιαφερόντων των χρηστών”. Επιβλέπων: Α. Κωνσταντάρας. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Α. Κωνσταντάρας – Ε. Αντωνιδάκης – Ε. Κόκκινος.
 3. Ρήτας Αθανάσιος, “Edge computing for IoT systems in vessel performance monitoring“. Επιβλέπων: Σ. Κουριδάκης. Τριμελής Συμβουλευτική/Εξεταστική Επιτροπή: Σ. Κουριδάκης – Ε. Κόκκινος – Ε. Αντωνιδάκης.
 4. Τομαράς Ευθύμιος. “Μελέτη QoE σε κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών“. Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική /Εξεταστική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Γ. Λιοδάκης – Ν. Πετράκης.

 

**********************************************

 

Απόφοιτοι του ΠΜΣ ΗΣΤΑ

 1. Αββανίδου Σοφία (από 20-11-2019)
 2. Αλεξόπουλος Χρήστος (από 15-07-2021)
 3. Βαλμάς Γεώργιος (από 01-06-2020)
 4. Βαρδιάμπαση Εμμανουέλλα (από 15-10-2020)
 5. Βλέτσης Δημήτριος (από 24-05-2021)
 6. Γιακουμάκης Παναγιώτης (από 20-11-2019)
 7. Γιανναντωνάκης Ιωάννης (από 19-10-2020)
 8. Ζερβουδάκης Αντώνιος (από 30-09-2020)
 9. Ζωϊδάκης Στυλιανός-Γεώργιος (από 11-01-2021)
 10. Καπασάκης Εμμανουήλ (από 05-10-2020)
 11. Καπετανάκης Θεόδωρος (από 30-03-2020)
 12. Κουκοβίνης Παναγιώτης (από 24-05-2021)
 13. Λάμπου Άννα (από 20-11-2019)
 14. Λουράκης Εμμανουήλ (από 23-06-2020)
 15. Μαραγκουδάκης Αντώνιος (από 27-11-2019)
 16. Μαρινάκης Ιωάννης (από 26-02-2020)
 17. Μεσαρχάκης Γεώργιος (από 15-10-2020)
 18. Παθιάκη Μαρία (από 08-10-2020)
 19. Σαραντόπουλος Ιωάννης (από 03-03-2020)
 20. Σπανάκη Ελένη (από 24-11-2020)
 21. Συμβουλάκης Εμμανουήλ (από 28-05-2021)
 22. Φραντζεσκάκης Θεοφάνης (από 23-06-2020)
 23. Φραντζεσκάκης Λάμπρος (από 28-02-2020)

**********************************************

 

Κινητικότητα μέσω Erasmus+

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας μέσω του προγράμματος Erasmus+ στα πoλλά συνεργαζόμενα με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, τόσο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας όσο και για την παρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων.

 

**********************************************

 

Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι αναρτημένες στην παρούσα ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ee.hmu.gr/metaptyxiakes/pms-hlektronika-systhmata-thlepikoinwniwn-aytomatismwn-hsta/.
Για περισσότερες πληροφορίες, απορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματέα του ΠΜΣ Κλεονίκη Γείτονα, στέλνοντας email στο gitona@hmu.gr. Να προτιμάτε πάντα την ηλεκτρονική επικοινωνία, αλλά αν είναι ανάγκη μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 28210 23058.
Η Γραμματεία του ΠΜΣ βρίσκεται στην έδρα του Τμήματος (Διεύθυνση: Ρωμανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά).

 

**********************************************

 

Παλαιότερες Ανακοινώσεις ΠΜΣ ΗΣΤΑ

 1. (18-06-2021) Πρόγραμμα εξετάσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21
 2. (06-03-2021) Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21 ( !!! με 10 μεταπτυχιακά μαθήματα !!!)
 3. (06-03-2021) Η “Ώρα του Διευθυντή” του ΠΜΣ ΗΣΤΑ αλλάζει μέρα και ώρα: κάθε Παρασκευή, 17.00-18.00.
 4. (06-03-2021) Κάθε Παρασκευή, 17.00-18.00, καλούμε όλους τους ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ στην “Ώρα του Διευθυντή”. Η από απόσταση συνάντηση πραγματοποιείται μέσω της τηλεσυνεργασίας του “eclass μαθήματος” “Ώρα του Διευθυντή” στη διεύθυνση https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO115/. Για μία ώρα κάθε εβδομάδα (κάθε Παρασκευή σε ώρα που δεν διδάσκεται κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα) όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ μπορούν να θέτουν στον Διευθυντή του ΠΜΣ τα ζητήματα που τους απασχολούν, να απευθύνουν ερωτήσεις, να παίρνουν απαντήσεις, να κάνουν προτάσεις, να συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ, κοκ. Εκτός από τις ερωτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, κάποιες εβδομάδες η “Ώρα του Διευθυντή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ” μπορεί να έχει κάποια ειδικά αφιερώματα. Σας περιμένουμε στην δικιά σας ώρα, την “Ώρα του Διευθυντή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ”. Stay tuned !!!
 5. (01-02-2021) Την Δευτέρα 08-03-2021 ξεκινούν τα μεταπτυχιακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2020-21.
 6. (01-02-2021) Πρόγραμμα εξετάσεων μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21
 7. (15-12-2020) Κάθε Τρίτη, 18.00-18.50, καλούμε όλους τους ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ στην “Ώρα του Διευθυντή” ή καλύτερα στην “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ”. Η από απόσταση συνάντηση πραγματοποιείται μέσω της τηλεσυνεργασίας του “eclass μαθήματος” “Ώρα του Διευθυντή” στη διεύθυνση https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO115/. Για μία ώρα κάθε εβδομάδα (κάθε Τρίτη που δεν διδάσκεται κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα) όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ μπορούν να θέτουν στον Διευθυντή του ΠΜΣ τα ζητήματα που τους απασχολούν, να απευθύνουν ερωτήσεις, να παίρνουν απαντήσεις, να κάνουν προτάσεις, να συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ, κοκ. Εκτός από τις ερωτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, κάποιες εβδομάδες η “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ” μπορεί να έχει κάποια ειδικά αφιερώματα. Σας περιμένουμε στην δικιά σας ώρα, την “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ”. Stay tuned !!!
 8. (29-10-2020) Πέμπτη 29-10-2020, 16.00-16.50, στη σελίδα https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO115/: Καλωσόρισμα μέσω τηλεσυνεργασίας από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών, προκειμένου να γνωρίσουν το ΠΜΣ ΗΣΤΑ, να θέσουν τις ερωτήσεις τους και να λάβουν απαντήσεις σε όλες. Μην το χάσετε !!!  => Συμμετείχαν 19 μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 9. (29-10-2020) Την Τρίτη 3-11-2020, 18.00-18.50, καλούμε όλους τους ενεργούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ στην “Ώρα του Διευθυντή” ή καλύτερα στην “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ”. Η από απόσταση συνάντηση πραγματοποιείται μέσω της τηλεσυνεργασίας του eclass “μαθήματος” “Ώρα του Διευθυντή” στη διεύθυνση https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO115/. Για μία ώρα κάθε εβδομάδα (συνήθως κάθε Τρίτη που δεν διδάσκεται κάποιο μεταπτυχιακό μάθημα) όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ΗΣΤΑ μπορούν να θέτουν στον Διευθυντή του ΠΜΣ τα ζητήματα που τους απασχολούν, να απευθύνουν ερωτήσεις, να παίρνουν απαντήσεις, να κάνουν προτάσεις, να συμμετέχουν ενεργά στο ΠΜΣ, κοκ. Εκτός από τις ερωτήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, κάθε εβδομάδα η “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ” θα έχει και κάποιο αφιέρωμα. Για παράδειγμα την Τρίτη 3-11-2020, 18.00-18.50, μετά τις ερωτήσεις σας, θα έχουμε αφιέρωμα στον διεθνή επιστημονικό οργανισμό IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, https://www.ieee.org/), του οποίου, εδώ και πολλά χρόνια, το Τμήμα μας έχει τη χαρά να φιλοξενεί Φοιτητικό Παράρτημα (IEEE Student Branch). Σας περιμένουμε στην δικiά σας ώρα, την “Ώρα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή του ΠΜΣ ΗΣΤΑ”. Μην την χάσετε !!!
 10. (28-10-2020) Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2020-21 του ΠΜΣ ΗΣΤΑ προσφέρονται από απόσταση, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που θα δίνουν οι διδάσκοντες μέσω eclass.
 11. (28-10-2020) Θεωρείται πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση σας για το νέο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ATHENA (http://www.athenaeuropeanuniversity.eu/), στο οποίο συμμετέχουν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το ΠΜΣ ΗΣΤΑ, και το οποίο θα αναμορφώσει τις πανεπιστημιακές σπουδές στην Ευρώπη (και βέβαια τις δικές σας). Για να ενημερωθείτε αρκεί, την Παρασκευή 30-10-2020, 11.00-12.00, να παρακολουθήσετε την παρουσίαση που θα κάνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Αν. Καθηγητής Κ. Πετρίδης. Για εγγραφή στην παρουσίαση επισκεφθείτε τη σελίδα https://forms.gle/YHh8gXfRpd4jYqYB8 και θα λέβετε τη σχετική πρόσκληση.
 12. (28-10-2020) Οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει (α) να δηλώσουν στην πλατφόρμα https://student.hmu.gr/ τα μεταπτυχιακά μαθήματα που τους ενδιαφέρουν (για να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε αυτά), και (β) να εγγραφούν στις αντίστοιχες σελίδες eclass των μαθημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για οτιδηποτε αφορά τα μαθήματα τους.
 13. (28-10-2020) Σελίδα eclass μαθήματος “Παράλληλη Επεξεργασία και Υπολογιστικά Πλέγματα”: https://eclass.chania.hmu.gr/modules/user/?course=TELEAUTO106
 14. (28-10-2020) Σελίδα eclass μαθήματος “Σκέδαση, Διάδοση και Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων”: https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO109/
 15. (28-10-2020) Σελίδα eclass μαθήματος “Δεξιότητες και Δεοντολογία στις Επιστήμες”: https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO111/
 16. (28-10-2020) Σελίδα eclass μαθήματος “Ενσωματωμένα Συστήματα”: https://eclass.chania.hmu.gr/courses/TELEAUTO102/
 17. (19-10-2020) Ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 (έκδοση 19-10-2020)
Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΜΣ
+

 

Ωρολόγια Προγράμματα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων ΠΜΣ …
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων Εαρινού 2020-21

+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2020-21
+
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2019-20
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2019-20
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2018-19
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2018-19
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2017-18
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2017-18
+ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2016-17

 

Προγράμματα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων ΠΜΣ
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2020-21
+
Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2020-21
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2019-20
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2019-20
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2018-19
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2018-19
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2017-18
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού 2017-18
+ Πρόγραμμα Εξετάσεων Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού 2016-17

Χρήσιμα Έντυπα – Πρότυπες Αιτήσεις
+
Πρότυπη Αίτηση Ανάθεσης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
+ Πρότυπο Πρακτικό Εξέτασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
+ Αίτηση Εγγραφής Εισακτέων 2019 για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 και pdf
+ Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-19

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
+
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2020-21
+ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2019-20

Ετήσιοι Απολογισμοί Εσόδων – Εξόδων ΠΜΣ
+
Ετήσιοι Απολογισμοί Εσόδων – Εξόδων ΠΜΣ για τα έτη 2016-2017 (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 και της παρ. 6 του άρθρου 85 του Ν. 4485/2017).
+ Ετήσιοι Απολογισμοί Εσόδων – Εξόδων ΠΜΣ “Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών” για τα έτη 2012-2017 (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 και της παρ. 6 του άρθρου 85 του Ν. 4485/2017).