Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ποιότητα

Πολιτική Ποιότητας και Στοχοθεσία Ποιότητας Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Πολιτική Ποιότητας
Η πολιτική για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο ΕΛΜΕΠΑ και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών απορρέει από το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF).

Η πολιτική του Τμήματος για τη διασφάλιση ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται με ανάπτυξη και εξειδίκευση κριτηρίων και διαδικασιών, αλλά και με παρακολούθηση της εφαρμογής τους, από τη Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ). Η ΟΜΕΑ αποτελεί δομή του Τμήματος με αντικείμενο την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).
Πολιτική Ποιότητας ΕΛΜΕΠΑ, μετά από έγκριση της 72/14-12-2021 Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ.
Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, μετά από έγκριση της 78/12-01-2022 Συνέλευσης Τμήματος.

 

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
To Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) έχει σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές μονάδες, στις διοικητικές υπηρεσίες και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιδρύματος. Ειδικότερα σε αυτό περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος και η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ.
Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΠΔΠ αποτελεί το επίσημο έγγραφο του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από ενότητες εργασιών που αποκαλούνται διεργασίες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.
Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΜΕΠΑ.

 

Στοχοθεσία Ποιότητας
Οι στόχοι του Τμήματος σε εφαρμογή της προαναφερόμενης πολιτικής περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα που ακολουθεί και είναι οι χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι που αποτυπώνουν το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Τμήματος.
Στοχοθεσία Ποιότητας ΕΛΜΕΠΑ, μετά από έγκριση της 72/14-12-2021 Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ.
Στοχοθεσία Ποιότητας του Νέου 5ετούς Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, μετά από έγκριση της 78/12-01-2022 Συνέλευσης Τμήματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο