Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποστολή


Αποστολή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες, στα αμυντικά συστήματα, στους αυτοματισμούς, στα συστήματα ελέγχου, στους υπολογιστές και στην πληροφορική είναι ραγδαίες, γεγονός που επιβάλλει διαρκή επαφή και προσαρμογή με τις τεχνολογίες αιχμής.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εντάσσει την εκπαιδευτική αποστολή του στα πλαίσια διαχρονικής προσπάθειας αναμόρφωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του προγράμματος σπουδών του και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και εναρμόνισής τους με την τρέχουσα πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται στον ακαδημαϊκό, τεχνολογικό, επιστημονικό, ερευνητικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό πεδίο.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου επιδιώκει να διατηρεί (και το κατορθώνει) περίοπτη θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας και στο διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό γίγνεσθαι, καθώς εισάγει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, ανανεώνει και επικαιροποιεί τα προγράμματα σπουδών του, διευρύνει, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα και την εξειδίκευση, το επιστημονικό προσωπικό του, καθώς έλκει επιστήμονες και ερευνητές υψηλής στάθμης και εγνωσμένου κύρους και με πολλαπλούς τρόπους εκσυγχρονίζει, αναβαθμίζει και ενισχύει τις υποδομές του με έμφαση στον εργαστηριακό εκπαιδευτικό και ερευνητικό εξοπλισμό του, στοχεύοντας διαρκώς στην παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου πολύ υψηλής ποιότητας.
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης στα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού καθώς και την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Στόχοι του Τμήματος
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει ως αντικειμενικούς στόχους:
 1. να παράγει σφαιρικά καταρτισμένους, ευαισθητοποιημένους, δραστήριους και αυτοεξελισσόμενους μηχανικούς υψηλών προσόντων με θεμελιώδεις γνώσεις, καθώς και με γνώσεις αιχμής στην ηλεκτρονική επιστήμη και τεχνολογία, ικανούς να υπηρετήσουν δημιουργικά και παραγωγικά τη χώρα και τον κόσμο,
 2. να επιδιώκει προωθημένη έρευνα στις νέες ηλεκτρονικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε εκτεταμένο εύρος επιστημονικών πεδίων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και ανάγκες της βιομηχανίας, του κράτους, της κοινωνίας και της επιστημονικής κοινότητας,
 3. να αναπτύσσει εκπαιδευτικές (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικές συνεργασίες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών, επιστημονικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τόσο με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού όσο και με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλους παραγωγικούς φορείς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σκοπεύοντας ιδιαίτερα στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην τεχνολογική ανάπτυξη,
 4. να οργανώνει, υλοποιεί και εξελίσσει αυτοδύναμα (αλλά και σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχοντας υψηλής ποιότητας εξειδίκευση σε συναφή επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής,
 5. να διοργανώνει, να συμμετέχει ενεργά ή/και να συνδιοργανώνει διεθνή και εθνικά συνέδρια και συναφείς δραστηριότητες στο γνωστικό του αντικείμενο,
 6. να δημοσιεύει το παραγόμενο ερευνητικό του έργο σε επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και άλλα δόκιμα επιστημονικά βήματα.
Εκπαιδευτική αποστολή του Τμήματος
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχει θέσει ως στόχους της εκπαιδευτικής αποστολής του:
 1. να παρέχει στους φοιτητές του ολοκληρωμένο υπόβαθρο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμελιωδών γνώσεων καθώς και γνώσεων αιχμής, με έκθεσή τους σε τεχνικές ανάλυσης και ανάπτυξης και ενδελεχή πειραματισμό,
 2. να προσφέρει δυνατότητες επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις που αναπτύσσει (των τηλεπικοινωνιών, των αυτοματισμών και της πληροφορικής),
 3. να εφοδιάζει τους φοιτητές του με ικανότητες συνθετικής σκέψης, σχεδίασης, ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών και πληροφορικής,
 4. να καλλιεργεί στους φοιτητές του επαγγελματικού επιπέδου δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργατικότητας, συμπεριφοράς και ηθικότητας,
 5. να ενθαρρύνει τους φοιτητές του να αναπτύσσουν ορθές νοοτροπίες μελέτης, πληροφόρησης και κατανόησης, οργάνωσης και αξιοποίησης χρόνου, υποδομών και ικανοτήτων, αυτοεκπαίδευσης και αυτοεξέλιξης παρέχοντάς τους ευκαιρίες συμμετοχής σε έρευνα και
 6. γενικά να εξασφαλίζει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κλπ) για επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε ανταγωνιστικούς και διαρκώς εξελισσόμενους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς στον εθνικό και διεθνή στίβο.
Σπουδές Υψηλού Επιπέδου
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, από το 1981 στο χώρο της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2001 στην ανώτατη εκπαίδευση και από το 2019 στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με 5ετές πρόγραμμα σπουδών Σχολής Μηχανικών, παρέχει σύγχρονη, πλήρη, θεωρητική και εργαστηριακή, γενική και εξειδικευμένη, αλλά κυρίως εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, αυτοματισμών και πληροφορικής, με:
 • 5 έτη (10 ακαδημαϊκά εξάμηνα)
 • 54 μαθήματα για το δίπλωμα (38 υποχρεωτικά, 12 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και 4 ελεύθερης επιλογής)
 • Υποχρεωτική Διπλωματική Εργασία
 • Προαιρετική 6μηνη Πρακτική Άσκηση έναντι 30 επιπλέον πιστωτικών ECTS μονάδων
 • 300-330 Πιστωτικές ECTS Μονάδες
 • 4 κύκλους κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων σε: “Α. Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων”, “Β. Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί”, “Γ. Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία”, και “Δ. Πληροφορική και Εφαρμογές”
 • Διαλέξεις, Εργαστήρια, Σεμινάρια, Φροντιστήρια
 • Ομαδικές/Ατομικές Εργασίες, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
 • Ασύγχρονη/Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
 • Εντατικά Θερινά Σχολεία σε Προηγμένα Θέματα
 • Ανταλλαγές Φοιτητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Erasmus)
 • Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα
3 Τομείς
Η διάρθρωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου περιλαμβάνει 3 Τομείς:
 • Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 • Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού
 • Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών
5 Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών δραστηριοποιείται κυρίως στα πλαίσια των 5 Ερευνητικών Εργαστηρίων του (με συνολικά περισσότερους από 25 εργαστηριακούς χώρους):
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων (LATRONICS)
 • Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών (DMA-LAB)
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών (ΤΥΠΗΚ)
 • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA)
 • Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών (LETA)
Εξαιρετική Εξωτερική Αξιολόγηση
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ακολουθεί διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του.
Επιστέγασμα των προσπαθειών μας είναι η εξαιρετική εξωτερική αξιολόγηση, που έγινε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης τον Ιούλιο 2012 από επιτροπή καθηγητών/ερευνητών που όρισε η αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Νέα Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικού

 • Σε εφαρμογή της παρ. 1 του Άρθρου 66 “Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων” του Νόμου 4610/2019, έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που ορίζει σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα (5 έτη σπουδών Μηχανικού) τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
 • Σύμφωνα με τις παρ. 3-5 του Άρθρου 66 “Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων” του Νόμου 4610/2019, αναμένεται η απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για τη συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής που υποβάλλει πρόταση για την αντιστοιχία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής (για παράδειγμα με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου).
 • Στη συνέχεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 66 “Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων” του Νόμου 4610/2019, μετά την πρόταση της παραπάνω Επιτροπής αναμένεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται η αντιστοιχία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών σε 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα, με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς αντίστοιχα νοούνται δύο Τμήματα που με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους οδηγούν στην απόκτηση αντίστοιχων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
 • Μετά και την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση, τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα είναι αυτά που ορίζονται στα άρθρα 2 και 11 του ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/5-11-2018) “Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”
 • Τα προηγούμενα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ ήταν πλούσια και κατοχυρωμένα με το Προεδρικό Διάταγμα 346/8-6-1989.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Διδακτορικές Σπουδές

Δυνάμει των Νόμων 4485/2017 (άρθρα 38-45) και 4610/2019 (άρθρα 23-34), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει στα Χανιά αυτοδύναμες διδακτορικές σπουδές, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της 5/18-6-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την αντίστοιχη απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον εδώ συνημμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών

 

“Δώσε Ζωή στις Σπουδές σου,
για να Γίνεις Σπουδαίος στη Ζωή σου”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο