Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Cisco Networking Academy

Η Δια Βίου Μάθηση (εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων ενός ατόμου, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση. Η συνεχής διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και επομένως οι ικανότητες του ατόμου μπορεί να είναι αποτέλεσμα όλων των μορφών μάθησης.

Στις μέρες μας, η συνεχής εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε πολίτη και εργαζόμενου. Οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί, ως φορείς απασχόλησης, προσφέρουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να βελτιώνει τις γνώσεις του.

Το ΕΛΜΕΠΑ λόγω του τεχνολογικού του χαρακτήρα και του ιδρυτικού του νόμου έχει καταστατική υποχρέωση να αναπτύσσει δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων του σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το ΕΛΜΕΠΑ διαθέτει πόρους (υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό) για να παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε πολλά πεδία της γενικότερης δραστηριότητάς του, όπως οι τεχνολογικές εφαρμογές στις ειδικότητες των μηχανικών, ο γεωτεχνικός τομέας, η οικονομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, ο τουρισμός, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια, η διατροφή, το περιβάλλον κ.ά..

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί η τοπική ακαδημία CISCO ΕΛΜΕΠΑ μέσω της οποίας παρέχονται ήδη τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα (δείτε Προκηρύξεις):

Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη μια συνεχής προσπάθεια για παροχή νέων και περιζήτητων προγραμμάτων που αφορούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Cisco του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ: https://cna.go.hmu.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο