Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών αφού πρωτίστως στοχεύει στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με τον επαγγελματικό χώρο. Δεδομένου ότι το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το ευρύ επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο της Ηλεκτρονικής και της εφαρμογής της στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των βιομηχανικών αυτοματισμών, της πληροφορικής και των ψηφιακών υπηρεσιών. Μέσω της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές αποκτούν, πέρα από εμπειρία και δεξιότητες σε τεχνικά θέματα (hard skills), και μία σειρά από προσόντα-soft skills που σχετίζονται με την βελτίωση της ικανότητάς τους να εργάζονται ομαδικά, να κατανοούν τον καθημερινό τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, να αντιμετωπίζουν τα τεχνικά θέματα σε ένα εργασιακό περιβάλλον αναπτύσσοντας την κατάλληλη εργασιακή κουλτούρα, κλπ.

Άμεσο αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αύξηση της δυνατότητάς τους για απασχόληση σε φορέα που να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες τους, η καλύτερη επαγγελματική προσαρμογή τους ως μελλοντικοί μηχανικοί και γενικότερα η δημιουργία προϋποθέσεων για την έναρξη μίας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Η ΠΑ είναι προαιρετική για τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ (αποκτώντας 15 επιπρόσθετες ECTS μονάδες), έχει διάρκεια 3 μήνες, και η έναρξή της από τον κάθε φοιτητή γίνεται εφόσον αυτός έχει παρακολουθήσει με επιτυχία 35 υποχρεωτικά ή κατ’επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του πενταετούς προγράμματος σπουδών.

Η ΠΑ είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Η διάρκεια της είναι 6  μήνες, η επιτυχής ολοκλήρωσή της συνοδεύεται από 10 ECTS μονάδες, και πραγματοποιείται μετά το τέλος του έβδομου εξαμήνου σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, ώστε να τους απομένει να περάσουν με επιτυχία το μέγιστο 12 μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος (συνήθως τον υπεύθυνο ΠΑ), όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη.

Η πορεία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ περιγράφεται στο Βιβλίο ΠΑ, το οποίο έχει τη μορφή ημερολογίου και συμπληρώνεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Εκεί ο φοιτητής καταγράφει τις εργασίες του σε ημερήσια και εβδομαδιαία βάση και ο εργασιακός υπεύθυνος από πλευράς εργοδότη καταχωρεί τις παρατηρήσεις του για τον ασκούμενο. Με το πέρας της ΠΑ το βιβλίο ΠΑ υπογράφεται από τον εργασιακό επόπτη, καθώς και από τον Υπεύθυνο ΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Ο φορέας που προσφέρει θέσεις ΠΑ μπορεί να ανήκει είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και πρέπει:
• το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος,
• στο προσωπικό του να έχει τουλάχιστον 1 μέλος με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
• να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου για την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της ΠΑ.
Για την πιστοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ο φορέας καταθέτει στην Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης φοιτητών.

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Μια ιστορία από επιτυχίες

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών συνεργάζεται με περισσότερες από 220 επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του Δημοσίου που έχουν κατά καιρούς προσφέρει θέσεις ΠΑ ανά την Ελλάδα στους φοιτητές του. Toυλάχιστον το 50% των φοιτητών που έκαναν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτική εταιρία παρέμειναν και ως εργαζόμενοι αμέσως μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης (τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 2012-2022). Το ανωτέρω ποσοστό θα ήταν μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν παράγοντες όπως οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, απαίτηση για λήψη πτυχίου από τον εργοδότη, τα προσωπικά σχέδια των φοιτητών, το κακό οικονομικό περιβάλλον, κλπ.
Οι φορείς ΠΑ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως κάτωθι (σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά φορείς Π.Α. ή επιμέρους δραστηριότητες αυτών):
• Κατασκευαστικές εταιρίες σε θέματα ηλεκτρονικών διατάξεων και συστημάτων (γενικά ηλεκτρονικά, εγκατάσταση οπτικών συστημάτων επικοινωνίας, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων ασφαλείας, έξυπνα σπίτια, εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κλπ.).
• Μονάδες παραγωγής και συντήρησης (σε ναυτιλιακά ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί σε διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, επισκευές συσκευών κινητής τηλεφωνίας, εταιρίες παραγωγής ενέργειας σε Ελλάδα, κέντρα διαχείρισης δικτύων, κλπ.).
• Εταιρίες πληροφορικής (εμπορία εξοπλισμού πληροφορικής, ανάπτυξη ιστοσελίδων και πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, κλπ.).
• Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και υπεργολάβοι τηλεπικοινωνιακών παρόχων (ΟΤΕ/COSMOTE, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Ελληνική ΤΕΤΡΑΣ, INTELSYS, κλπ.).
• Εταιρίες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί τοπικής και εθνικές εμβέλειας σε δραστηριότητες επεξεργασίας περιεχομένου, ροής προγράμματος, αναμεταδόσεων).
• Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε δημόσια νοσοκομεία (Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», «Άγιος Σάββας» Αθηνών, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Βενιζέλειο-Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, Ηλείας, κλπ.).
• Ερευνητικά Κέντρα και εργαστήρια (Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας- Ι.Τ.Ε., Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων-Μ.Α.Ι.Χ., Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών-ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., εργαστήρια του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.).
• Μονάδες-εγκαταστάσεις αμυντικών συστημάτων (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, Πεδίο Βολής Κρήτης, Ναύσταθμος Κρήτης, 115 Πτέρυγα Μάχης).
• Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς αυτής (Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών σε Δήμους, υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων τηλεμετρίας σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης).

Αναλυτικές πληροφορίες & Επικοινωνία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση
Πληροφορίες για τις διαδικασίες, τις προκύπτουσες νέες θέσεις ΠΑ, χρήσιμα έγγραφα, κλπ. που αφορούν στην εκπόνηση ΠΑ, δίνονται τόσο μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://praktiki.hmu.gr/), όσο και (κατόπιν εγγραφής των φοιτητών) στην ιστοσελίδα https://eclass.hmu.gr/courses/EE203/. Επιπλέον, στην παλαιότερη ιστοσελίδα ΠΑ του Τμήματος (https://practice-elec.chania.teicrete.gr), οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν φορέα για ΠΑ ανά διοικητική Περιφέρεια της Ελλάδος, να ενημερωθούν για προηγούμενες εμπειρίες συναδέλφων τους μέσω ιστολογίων, podcasts, κλπ.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

  • Στον Γεώργιο Λιοδάκη, Λέκτορα Εφαρμογών, Πρόεδρο της Επιτροπής ΠΑ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 28210 23047, email: gsl@hmu.gr.
  • Στην κα Ελένη Ζυμβραγού, Γραμματέα Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τηλ. 28210 23006, email: zimvragou@hmu.gr, και

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Γεώργιος Λιοδάκης, Λέκτορας Εφαρμογών
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Καθηγητής
Νικόλαος Πετράκης, Λέκτορας

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΕΣΠΑ:
Γεώργιος Λιοδάκης, Λέκτορας Εφαρμογών.

Κανονισμός λειτουργίας της ΠΑ (pdf)

Μετάβαση στο περιεχόμενο