Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Αυτοδύναμες Διδακτορικές Σπουδές
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Χρήσιμα Έντυπα για υποψηφίους

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Προσκλήσεις/Προκηρύξεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Διδακτορικές Διατριβές που εκπονήθηκαν στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

 1. Λιοδάκης Γεώργιος, Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από επιφάνειες, ορθογωνικές δομές και σύνθετες κυλινδρικές διατάξεις, με τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, 2022. doi: 10.12681/eadd/52949 [Ο Γ. Λιοδάκης, διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος ΜΔΕ του Τμήματος Ηλεκτρονικής & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ιωάννη Βαρδιάμπαση (Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ Ιωάννης Βαρδιάμπασης – Καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ Μελπομένη Ιωαννίδου – Αν. Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ Ευάγγελος Κόκκινος), και εξετάστηκε δημόσια την 15-12-2022 από την αρμόδια Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή].
 2. Φραγκιαδάκης Νικόλαος, “Μοντελοποίηση ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών διατάξεων για διαστημικές εφαρμογές“, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, 2022. doi: 10.12681/eadd/52949 [Ο Ν. Φραγκιαδάκης, πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ιωάννη Βαρδιάμπαση (Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ Ιωάννης Βαρδιάμπασης – Καθηγήτρια ΔΙΠΑΕ Μελπομένη Ιωαννίδου – Καθηγητής ΕΛΜΕΠΑ Μιχαήλ Ταταράκης), και εξετάστηκε δημόσια την 15-12-2022 από την αρμόδια Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή].

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ (υπό κατασκευή)

 1. Λάμπου Άννα (Δίπλωμα Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΔΕ Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου). Επιβλέπων: Ι. Βαρδιάμπασης. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Βαρδιάμπασης – Μ. Ιωαννίδου – Α. Κωνσταντάρας.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Δυνάμει των Νόμων 4485/2017 (άρθρα 38-45) και 4610/2019 (άρθρα 23-34), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει στα Χανιά αυτοδύναμες διδακτορικές σπουδές, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3527/τ.Β/20-9-2019 (σελ. 41253-41258) και τη σχετική απόφαση της 5/18-6-2019 Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής:

Άρθρο 1.
Γενικές αρχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στους κλάδους της επιστήμης του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όλων των συναφών επιστημών και των εφαρμογών τους.

Άρθρο 2.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ο/η κάτοχος αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου της αλλοδαπής, ή ο/η κάτοχος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου που έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα ΑΕΙ και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).
Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/νη δεν είναι κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η Τριμελής Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 5 θα εισηγηθεί την αποδοχή ή μη του/της ενδιαφερομένου/νης, σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ακαδημαϊκές, ερευνητικές και επαγγελματικές επιδόσεις και δραστηριότητές του/της. Απαραίτητη είναι επίσης η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 3.
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων ανακοινώνεται δύο φορές το χρόνο (κάθε Νοέμβριο και Απρίλιο), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τις ευρύτερες ερευνητικές περιοχές ή/και τα ειδικότερα αντικείμενα που οι καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών προτείνουν ως ερευνητικά αντικείμενα ενδιαφέροντός τους, τον Επιβλέποντα Καθηγητή ανά ερευνητικό αντικείμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί του. Επιπλέον, η πρόσκληση περιγράφει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερομένους, τις προϋποθέσεις, τους όρους, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, τις ρήτρες, τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών.
Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν, κατόπιν συνεννόησης με καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος όχι μόνο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις ανωτέρω προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδακτόρων, αλλά και στο διάστημα 25/8-27/10 εκάστου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 4.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπου να αναγράφονται ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (Ελληνικά ή Αγγλικά), και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 4. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής, το οποίο να περιλαμβάνει αναφορά στο σκοπό και τους στόχους της διατριβής, περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, ενδεικτική βιβλιογραφία, προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
 5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 6. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για τους/τις υποψηφίους/ες που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Δύο συστατικές επιστολές.
 10. Προαιρετικά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης, όπως ενδεικτικά οι δημοσιεύσεις ή/και οι επιστημονικές εργασίες που έχουν εκπονήσει.
Άρθρο 5.
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
Μετά το πέρας εκάστης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 3, η Συνέλευση του Τμήματος, κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μια Τριμελή Επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων.
Κάθε Τριμελής Επιτροπή, που αποτελείται από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εξετάζει τις αιτήσεις και καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.
Στη συνέχεια υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντα και το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψηφίου. Στην απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται:
 • ο επιβλέπων της διατριβής,
 • τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση και τη συγγραφή της διατριβής,
 • η γλώσσα συγγραφής της διατριβής, και
 • (εφόσον η Συνέλευση το κρίνει σκόπιμο) τα μαθήματα που ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων, των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής, οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6.
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής
α. Επιβλέπων διδακτορικής διατριβής
Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν τα Μέλη ΔΕΠ Καθηγητή α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι ο επιβλέπων σε έξι (6) κατά μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή.
β. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει ως αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.
Μέλος της Επιτροπής είναι ο Επιβλέπων της διατριβής, οπότε στην Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα Μέλος ΔΕΠ από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος. Τα δύο άλλα μέλη μπορεί να είναι:

 • Μέλη ΔΕΠ Καθηγητή α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,
 • Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
 • Ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Σε περίπτωση που την περίοδο της υποστήριξης της διατριβής, μέλη της Τριμελούς Επιτροπής έχουν συνταξιοδοτηθεί, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται με ισάριθμα μέλη.
γ. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει, ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη:
 • σε άλλον, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, ή
 • σε ένα από τα άλλα (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων διδακτόρων που μπορεί να έχει κάθε επιβλέπων.

Ομοίως, αν για οποιονδήποτε λόγο Μέλος της Τριμελούς Επιτροπής εκλείψει, ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει τα εκ του ρόλου του απορρέοντα καθήκοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή αν η εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας επιτάσσει την ανασύνθεση της Τριμελούς Επιτροπής ώστε να απαρτίζεται από τα μέλη εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για την πλαισίωση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, η Συνέλευση του Τμήματος αντικαθιστά το Μέλος ή τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ύστερα από αίτηση του επιβλέποντα και γνώμη των προτεινόμενων και των αντικαθιστούμενων μελών.
δ. Μετακίνηση/συνταξιοδότηση Επιβλέποντος
Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ή σε άλλο ΑΕΙ, ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

Άρθρο 7.
Χρονική διάρκεια, δικαιώματα και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων
α. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την παράταση της ανωτέρω περιόδου έως και 3 έτη συνολικά.
Αν ο/η υποψήφιος/α ζητήσει αναστολή φοίτησης, με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της, ο χρόνος της αναστολής φοίτησης δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης ο/η υποψήφιος/α δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που προβλέπονται για τους υποψήφιους διδάκτορες.
β. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων
Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Ταυτόχρονα με την ετήσια ανανέωση της εγγραφής του, κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή του αναλυτικό υπόμνημα ερευνητικής δραστηριότητας και πραγματοποιεί προφορική παρουσίαση σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή/και την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών (που αναφέρονται σε διεθνώς αποδεκτές βάσεις αναφοράς, όπως πχ. Web of Science και Scopus), τoν αριθμό των παρουσιάσεων εργασιών σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών, σεμινάρια ή/και ημερίδες, καθώς και την υποχρέωση συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, και άλλες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.
Οι υποχρεώσεις παροχής επικουρικού διδακτικού, εξεταστικού και ερευνητικού έργου, καθώς και παρακολούθησης/συμμετοχής σε μαθήματα ή εργαστήρια, προτείνονται από τον Επιβλέποντα και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του Β’ κύκλου σπουδών.
Επίσης, μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
γ. Δυνατότητες απασχόλησης υποψήφιων διδακτόρων
Με πρόταση του Επιβλέποντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στους υποψήφιους διδάκτορες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους, επικουρικό διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως ενδεικτικά:

 • η υποστήριξη ή/και η διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • η διόρθωση ή/και η διδασκαλία ασκήσεων σε προπτυχιακά/μεταπτυχιακά μαθήματα,
 • η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων,
 • η συμμετοχή σε έρευνα πεδίου ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με πράξη του Τμήματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, ή εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τομέα και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, χωρίς όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Η απασχόληση των υποψηφίων δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα.
Επιπλέον, κάθε υποψήφιος διδάκτορας δύναται να απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα με βάση τις κείμενες διατάξεις του εκάστοτε νομικού πλαισίου και το διαχειριστικό πλαίσιο που διέπει τον ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 8.
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Ορισμός /αλλαγή θέματος διδακτορικής διατριβής
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη της διδακτορικής έρευνας, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα το περιεχόμενό της, υπό την προϋπόθεση ότι το περιγραφόμενο από το νέο τίτλο θέμα παραμένει εντός του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εντασσόταν ο αρχικός τίτλος. Η τροποποίηση του τίτλου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή με αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και έγκριση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Επιβλέποντα και της Τριμελούς Επιτροπής. Ειδικότερα επιτρέπεται η μεταβολή του τίτλου, ώστε (α) να αντικατοπτρίζει ειδικότερο θέμα από το αρχικά ορισθέν, και (β) να προσθέτει στο αρχικά ορισθέν αντικείμενο συναφή με αυτό πεδία έρευνας. Η μεταβολή που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο δεν συνεπάγεται μεταβολή των ορίων ολοκλήρωσης της διατριβής.
Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής αλλάζει πλήρως σε σχέση με το αρχικό, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αναλυτική τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής και ακολουθείται εξαρχής η διαδικασία αίτησης που περιγράφεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών με το προηγούμενο θέμα δεν προσμετράται.
β. Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής
Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται με βάση τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Τμήματος. Η ακριβής δομή και η έκτασή της καθορίζονται με βάση τη συνήθη πρακτική για τις διατριβές του ευρύτερου χώρου της επιστήμης του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, των συναφών επιστημών και των εφαρμογών τους, με κύριο κριτήριο να εξυπηρετούνται βέλτιστα οι σκοποί της ορθής απόδοσης της ερευνητικής συνεισφοράς του υποψηφίου και της διευκόλυνσης της αξιοποίησής της από άλλους ερευνητές.
Εάν η διατριβή συγγράφεται στα ελληνικά περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα Αγγλικά, ενώ αν συγγράφεται στα Αγγλικά περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στα Ελληνικά.

Άρθρο 9.
Υποστήριξη/αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής.
Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία δέχεται ή τεκμηριωμένα απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης αποτελεί η έγκριση δημοσίευσης του συνόλου ή μέρους των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας σε μία (1) τουλάχιστον εργασία σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό μετά από διαδικασία κρίσης (peer review). Οι δημοσιεύσεις αυτές θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα και όχι άρθρα ανασκόπησης (review article) ή πρακτικά (proceedings) συνεδρίων, στις οποίες να αναφέρεται το Τμήμα ως φορέας απασχόλησης του υποψήφιου διδάκτορα (affiliation), και ο υποψήφιος διδάκτορας να είναι πρώτος συγγραφέας τουλάχιστον σε μία.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του υποψηφίου, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση μετά την πάροδο τριών μηνών, στην οποία θα αναλύει τους τρόπους με τους οποίους έχει αντιμετωπίσει τις παρατηρήσεις και έχει ενσωματώσει τις συμβουλές της Τριμελούς Επιτροπής. Σε περίπτωση ενδεχόμενης νέας απόρριψης επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος και ζητά τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διατριβής.
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν:

 • τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα αφυπηρετήσαντα, παραιτηθέντα, εκλιπόντα, ή ευρισκόμενα σε νόμιμη άδεια, τα οποία με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 του Κανονισμού, και
 • τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που είναι:
 • Μέλη ΔΕΠ Καθηγητή α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή του οικείου ή άλλου ΑΕΙ,
 • Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
 • Ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή.
Μετά την κατάθεση της εισηγητικής έκθεσης, η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται στην επόμενη ή το πολύ στη μεθεπόμενη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Σε διάστημα δύο εβδομάδων από τον ορισμό της Επταμελούς Επιτροπής, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει:
 • τη διατριβή του ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής, και
 • υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, που κοινοποιείται στον Επιβλέποντα, ότι η διατριβή δεν είναι προϊόν λογοκλοπής.
Η ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής ορίζεται με πρωτοβουλία του Επιβλέποντα σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, τουλάχιστον ένα μήνα και το πολύ τρεις μήνες από τη συγκρότηση της Επταμελούς Επιτροπής, και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από τη Γραμματεία.
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.
Μετά την υποστήριξη, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς παρουσία τρίτων και κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, των πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Μπορούν να παρίστανται στη συνεδρίαση της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και όσοι έχουν στο παρελθόν διατελέσει μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής διατριβής και έχουν αντικατασταθεί.
Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς, και η βαθμολογία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της διατριβής.
Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοείται η ημερομηνία επιτυχούς εξέτασης της διδακτορικής διατριβής.
 • Σε περίπτωση που η Επταμελής Επιτροπή δεν εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διατριβής μετά την πάροδο κατ’ ελάχιστον έξι μηνών. Εάν και κατά τη δεύτερη υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής η Επταμελής δεν την κρίνει ικανοποιητική, τότε ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος.
 • Σε περίπτωση που κατά την κρίση της πλειοψηφίας των μελών της Επταμελούς Επιτροπής η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αλλά όχι τόσο καίριων που να κρίνεται απορριπτέα, καταγράφονται στο πρακτικό οι απαιτούμενες αλλαγές και ο υποψήφιος οφείλει σε προθεσμία τριών μηνών να υποβάλλει προς τα Μέλη της Επταμελούς Επιτροπής την ενημερωμένη έκδοση της διατριβής συνοδευόμενη από έκθεση στην οποία αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίστηκαν οι παρατηρήσεις της Επταμελούς Επιτροπής. Εφόσον η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως ικανοποιητικές, συντάσσει σχετική βεβαίωση και η διατριβή θεωρείται ως επιτυχώς ολοκληρωμένη. Η βεβαίωση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος και καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα. Σε αυτή την περίπτωση ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού διπλώματος νοείται η ημερομηνία σύνταξης της βεβαίωσης της Επταμελούς Επιτροπής.
 • Εάν η Επταμελής Επιτροπή αξιολογήσει τις παρεμβάσεις ως μη ικανοποιητικές τότε θεωρείται ως αρνητική η αρχική κρίση της Επταμελούς Επιτροπής και ο υποψήφιος διδάκτορας διαγράφεται από το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών χωρίς να του απονεμηθεί τίτλος. Στην περίπτωση αυτή η Επταμελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις κρίνονται μη ικανοποιητικές, και το υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Το πρακτικό καταχωρείται στον φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

Άρθρο 10.
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος την τελική διδακτορική διατριβή σε ψηφιακή μορφή καθώς και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, και μεριμνά σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση της διατριβής στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, και με μέριμνα της Γραμματείας, ο υποψήφιος διδάκτορας προσκαλείται στην επόμενη εκδήλωση αναγόρευσης-καθομολόγησης- απονομής Διδακτορικού Διπλώματος. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος διδάκτορας αδυνατεί να παραστεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση προσκαλείται από τη Γραμματεία στην επόμενη εκδήλωση, έως ότου λάβει χώρα η αναγόρευση-καθομολόγηση-απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Άρθρο 11.
Πνευματικά δικαιώματα
Η διδακτορική διατριβή είναι έργο συνεργασίας, με την έννοια του άρθρου 7 του ν. 2121/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με συνδημιουργούς τον υποψήφιο διδάκτορα και τον επιβλέποντα και τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτής ανήκουν κατά 70% στον υποψήφιο διδάκτορα και κατά 30% στον επιβλέποντα.

Άρθρο 12.
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα υποψηφίων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, μετά από κατά πλειοψηφία εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων εάν:

 • δεν συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή,
 • έχουν αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής,
 • παρουσιάζεται στασιμότητα των εργασιών τους στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής ή η πρόοδός τους κρίνεται ανεπαρκής,
 • δεν υποβάλλουν ετήσια αναλυτικά υπομνήματα σχετικά με την πρόοδο της διατριβής,
 • δεν ανανεώνουν την ετήσια εγγραφή τους,
 • έχουν υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ή/και
 • έχουν υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωμα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα, όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής.

Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες διαγράφονται αυτοδίκαια εάν υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, ή κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 13.
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορεί να συνεργάζεται με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, ή με άλλα ιδρύματα, ή/και με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής, ή/και με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την συνδιοργάνωση διδακτορικών σπουδών και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 43 του Ν. 4485/2017 και η σχετική απόφαση ΦΕΚ 972/τ.Β/19-3-2018 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή ισχύει.
Τα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφεται μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης των άλλων φορέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε νομικό πλαίσιο για τα διιδρυματικά και διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις κάθε Τμήματος/Ιδρύματος, ή/και Ερευνητικού Κέντρου, ή/και Ινστιτούτου, η διάρκεια της συνεργασίας, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο κοινό πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Άρθρο 14.
Λοιπές διατάξεις

 1. Για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, σε σχέση με τη γραμματειακή υποστήριξη, την υλικοτεχνική υποδομή, τις υποτροφίες και τη φοιτητική μέριμνα, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του νομικού πλαισίου όπως αυτές ισχύουν καθώς και οι αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
 2. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος, για τους οποίους, κατά την έναρξη της ισχύος του, δεν έχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.
 3. Θέματα που δεν προβλέπονται στο σχετικό νομικό πλαίσιο και στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και όπου αυτό απαιτείται με αποφάσεις της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο