Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

01-30/04/2023: Υποβολή Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (πρόσκληση 2024/1)

Πρόσκληση 2024/1 (947/20-03-2024) Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Σύμφωνα με την απόφαση της 150/20-03-2024 Συνέλευσης και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3527/τ.Β/20092019) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα Ερευνητικά Πεδία του Τμήματος (που περιλαμβάνονται στην ενότητα https://ee.hmu.gr/erevna/perioches-amp-pedia-endiaferontos/), να υποβάλλουν αίτηση αφού επικοινωνήσουν με τα αντίστοιχα Μέλη ΔΕΠ.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής, οι κάτοχοι αναγνωρισμένων ως ισότιμων τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου της αλλοδαπής, και οι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Απαραίτητη είναι επίσης η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

  1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  2. Σύντομη περίληψη της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (επισυνάπτεται πρότυπο στην Αίτηση).
  3. Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (επισυνάπτεται πρότυπο).
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  5. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).
  6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  7. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (για τους μη απόφοιτους αγγλόφωνων ιδρυμάτων).
  8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Δύο συστατικές επιστολές.
  10. Προαιρετικά, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης, όπως ενδεικτικά οι δημοσιεύσεις ή/και οι επιστημονικές εργασίες που έχουν εκπονήσει.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων περιγράφεται στο άρθρο 5 του κανονισμού.
Τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, καθώς και οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι δυνατότητες απασχόλησης των υποψηφίων διδακτόρων, περιγράφονται στο άρθρο 7 του κανονισμού.

Προθεσμία και διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων
Οι υποψηφιότητες με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή email στο
gitona@hmu.gr όλων των εγγράφων σε ψηφιακή μορφή (επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά πρέπει να είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και ποιοτικά ψηφιοποιημένα).

Μετάβαση στο περιεχόμενο