Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

5ετές Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, αποτελείται συνολικά από 98 υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα, από τα οποία 38 είναι μαθήματα κορμού, 36 είναι μαθήματα κατεύθυνσης 7ου, 8ου και 9ου εξαμήνου, 19 είναι μαθήματα ελεύθερης επιλογής 8ου και 9ου εξαμήνου και 5 είναι προαιρετικά 1ου – 10ου εξαμήνου.

Για να αποκτήσει κάθε φοιτητής το Δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ απαιτούνται τουλάχιστον 300 μονάδες ECTS, για τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία:

  • 38 υποχρεωτικά μαθήματα,
  • 12 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα,
  • 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής,
  • διπλωματική εργασία,
  • προαιρετικά 3μηνη Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα, έναντι επιπλέον 15 μονάδων ECTS, και
  • προαιρετικά όσα από τα προσφερόμενα προαιρετικά μαθήματα επιθυμεί.
Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται στους εξής 4 κύκλους μαθημάτων:
  • Α’ Κύκλος – Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων,
  • Β’ Κύκλος – Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί,
  • Γ’ Κύκλος – Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία,
  • Δ’ Κύκλος – Πληροφορική και Εφαρμογές,

και οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία 6 μαθήματα από τους κύκλους Α ή/και Γ και 6 μαθήματα από τους κύκλους Β ή/και Δ.

Η δομή του νέου προγράμματος σπουδών του Τμήματος συνοψίζεται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί:

Πίνακας 1. Νέο 5ετές Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

1ο Εξάμηνο
Στο 1ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά Ι είναι προαιρετικό).
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
101  Δομημένος Προγραμματισμός 2 2 1 5 5
102  Γραμμική Αλγεβρα & Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός 4 2 0 6 5
103  Φυσική για Μηχανικούς 3 1 0 4 5
104  Θεωρία Κυκλωμάτων 3 0 2 5 5
105  Λογική Σχεδίαση 3 1 1 5 5
106  Εισαγωγή στην Επιστήμη της  Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών 2 0 2 4 5
107  Αγγλικά Ι (προαιρετικά) 1.5 0 0 1.5 1
Σύνολα 1ου εξαμήνου 17 6 6 29 30

2ο Εξάμηνο
Στο 2ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά ΙΙ είναι προαιρετικό).
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
201 Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι 3 1 0 4 5
202 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 2 1 1 4 5
203 Ηλεκτρονική Ι 3 0 2 5 5
204 Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων 2 1 2 5 5
205 Ηλεκτρομαγνητισμός 3 1 1 5 5
206 Διακριτά Μαθηματικά 4 2 0 6 5
207 Αγγλικά ΙΙ (προαιρετικά) 1.5 0 0 1.5 1
Σύνολα 2ου Εξαμήνου 17 6 6 29 30

3ο Εξάμηνο
 Στο 3ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα (το μάθημα Αγγλικά ΙΙΙ είναι προαιρετικό).
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
301 Πιθανότητες, Στατιστική & Στοχαστική Ανάλυση 3 1 1 5 5
302 Σήματα & Συστήματα 3 1 1 5 5
303 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 2 2 1 5 5
304 Ηλεκτρονική ΙΙ 3 1 1 5 5
305 Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Αισθητήρες & Οργανομετρία 2 1 1 4 5
306 Δομές Δεδομένων 2 2 1 5 5
307 Αγγλικά ΙΙΙ – Ορολογία για Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς (προαιρετικά) 1.5 0 0 1.5 1
Σύνολα 3ου Εξαμήνου 15 8 6 29 30

 

4ο Εξάμηνο
Στο 4ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα.
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
401 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 2 1 5 5
402 Διοίκηση & Διαχείριση Έργων 2 1 0 3 4
403 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας 3 1 1 5 6
404 Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές 3 1 1 5 5
405 Αναλογικός και Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος 3 1 1 5 5
406 Βάσεις Δεδομένων 2 2 1 5 5
Σύνολα 4ου Εξαμήνου 15 8 5 28 30

 

5ο Εξάμηνο
Στο 5ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα.
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
501 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 3 1 2 6 6
502 Κεραίες & Ασύρματες Επικοινωνίες 3 1 1 5 5
503 Μικροηλεκτρονική & VLSI 3 1 1 5 5
504 Ενσωματωμένα Συστήματα 2 1 1 4 4
505 Λειτουργικά Συστήματα 3 0 2 5 5
506 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα 3 0 1 4 5
Σύνολα 5ου Εξαμήνου 17 4 8 29 30

 

6ο Εξάμηνο
Στο 6ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 6 υποχρεωτικά μαθήματα.

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
601 Επικοινωνίες & Δίκτυα Υπολογιστών 3 1 1 5 5
602 Ασφάλεια, Νομοθεσία και Τεχνοοικονομικές Mελέτες 3 1 0 4 5
603 Κατανεμημένα Συστήματα 2 0 2 4 5
604 Οπτοηλεκτρονική & Laser 3 1 1 5 5
605 Τεχνολογία Λογισμικού 2 1 1 4 5
606 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 3 0 1 4 5
Σύνολα 6ου Εξαμήνου 16 4 6 26 30

 

7ο Εξάμηνο
Στο 7ο εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί τα παρακάτω 2 υποχρεωτικά μαθήματα  και επιπλέον επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων.
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
Υποχρεωτικά Μαθήματα:
701 Τεχνητή Νοημοσύνη 3 0 1 4 5
702 Διαδικτυακός Προγραμματισμός 3 0 1 4 5
Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
711 Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών 4 0 2 6 5
712 Δορυφορικές Επικοινωνίες & Συστήματα 2 1 1 4 5
713 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 3 0 1 4 5
Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
721 Θεωρία Υπολογισμού 3 1 0 4 5
722 Μηχατρονική 3 1 1 5 5
723 Εξόρυξη Δεδομένων 2 2 0 4 5
Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
731 Ηλεκτρονικοί Ταλαντωτές & Εφαρμογές 2 1 2 5 5
732 Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα 2 1 1 4 5
733 CAD και Κατασκευή 3 0 2 5 5
Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
741 Πληροφοριακά Συστήματα & Εφαρμογές 2 1 1 4 5
742 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού 2 2 1 5 5
743 Συστήματα CAD/CAM, Μοντελοποίηση & Αντίστροφη Μηχανική 2 0 2 4 5
Σύνολα 7ου Εξαμήνου 14-19 1-6 4-9 24-29 30

 

8ο Εξάμηνο
Στο 8ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
811 Μικροκυματικές Επικοινωνίες 3 1 1 5 5
812 Συστήματα Οπτικών Επικοινωνιών 2 1 1 4 5
813 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 3 0 2 5 5
Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
821 Υπολογιστική Όραση 3 0 1 4 5
822 Ανάκτηση Πληροφορίας 3 1 0 4 5
823 Ρομποτική 3 1 1 5 5
Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
831 Οργανικά Ηλεκτρονικά & Εφαρμογές 3 1 0 4 5
832 Φυσική & Τεχνολογία Πλάσματος 2 1 1 4 5
833 Ηλεκτρονικά Ισχύος 3 0 2 5 5
Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
841 Προσομοίωση & Μοντελοποίηση  Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων 2 0 2 4 5
842 Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική 2 1 1 4 5
843 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού & Μεταγλωττιστών 3 1 2 6 5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κύκλους Μαθημάτων):
881 Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων 2 2 0 4 5
882 Λειτουργικά Yλικά σε Ηλεκτρονικές Διατάξεις 3 0 1 4 5
883 Οικολογικός Σχεδιασμός 2 2 0 4 5
884 Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές 3 0 1 4 5
885 Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης 2 1 1 4 5
886 Μη Καταστροφικός Έλεγχος 3 0 1 4 5
887 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 2 1 1 4 5
888 Επεξεργασία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων 3 0 1 4 5
889 Τεχνολογίες Ελέγχου Υδατικών & Εδαφικών Πόρων 3 0 1 4 5
861 Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων 3 0 1 4 5
Σύνολα 8ου Εξαμήνου 12-18 0-7 3-10 24-31 30

 

9ο Εξάμηνο
Στο 9ο εξάμηνο κάθε φοιτητής επιλέγει 2 μαθήματα από τον Α ή/και Γ κύκλο μαθημάτων, 2 μαθήματα από τον Β ή/και Δ κύκλο μαθημάτων, και 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
Α’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
911 Σχεδιασμός & Μελέτη Απόδοσης Δικτύων Ευρυζωνικών Επικοινωνιών 2 1 1 4 5
912 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών 3 0 1 4 5
913 Συστήματα Ραντάρ & Εφαρμογές 2 1 1 4 5
Β’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
921 Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης 3 1 0 4 5
922 Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 3 0 1 4 5
923 Αισθητήρια & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 2 1 1 4 5
Γ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
931 Φωτονική & Νανοτεχνολογία 3 1 0 4 5
932 Τεχνολογία Χρονικά Στενών Παλμών Laser 2 1 1 4 5
933 Κβαντική Ηλεκτρονική & Οπτική 3 1 0 4 5
Δ’ Κύκλος Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών Μαθημάτων:
941 Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός 3 0 1 4 5
942 Παράλληλη Επεξεργασία & Βελτιστοποίηση 3 0 1 4 5
943 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 3 0 1 4 5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (Ελεύθερη επιλογή από τους παραπάνω Α’, Β’, Γ’, Δ’ Κύκλους Μαθημάτων):
991 ΙοΤ Τεχνολογίες & Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 3 1 0 4 5
992 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων για Μηχανικούς 2 1 1 4 5
993 Ποιότητα και Δεοντολογία 3 1 0 4 5
994 Κρυπτογραφία και Blockchain Eφαρμογές 2 2 0 4 5
995 Μηχανολογικές Κατεργασίες & Κατασκευές 2 0 2 4 5
996 Διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3 0 1 4 5
997 Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Ισχύος σε Ηλεκτρικές Μηχανές & ΑΠΕ 3 1 1 5 5
998 Τεχνολογία και Έλεγχος Ποιότητας Αέρα 3 0 1 4 5
999 Στρατηγική Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Διαχείριση Οικοσυστημάτων 3 0 1 4 5
Σύνολα 9ου Εξαμήνου 13-18 0-6 3-8 24-26 30

 

10ο Εξάμηνο
Στο 10ο εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί υποχρεωτικά διπλωματική εργασία:
Κωδικός ECTS
901 Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο 10ου Εξαμήνου 30

 

Προαιρετική 3μηνη Πρακτική Άσκηση
Στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να πραγματοποιήσει 3 μήνες πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα:
Κωδικός ECTS
902 Πρακτική Άσκηση 15
Προαιρετική 3μηνη Πρακτική Άσκηση 15

 

Προαιρετικά Μαθήματα
Στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής μπορεί προαιρετικά να παρακολουθήσει όσα από τα παρακάτω μαθήματα επιθυμεί:
Τίτλος Μαθήματος Ώρες ECTS
Θεωρία Ασκήσεις Εργαστήριο Σύνολο
Π01 Προπαιδεία Μαθηματικών (Precalculus) 2 1 0 3
Π02 Προπαιδεία Φυσικής 2 1 0 3
Π03 Προπαιδεία Προγραμματισμού 0 1 2 3
Π04 Εκπαιδευτική Ρομποτική 0 1 2 3
Π05 Μεθοδολογία Έρευνας 2 1 0 3
Π06 Διαδικτυακές Τεχνολογίες 2 1 0 3
Π07 Τεχνολογίες Συστημάτων Απεικόνισης 2 1 0 3
Π08 Ηλεκτρονικά και Περιβάλλον 2 1 0 3


Τα αναλυτικά περιγράμματα των παραπάνω (εκτός των προαιρετικών) μαθημάτων περιλαμβάνονται συνολικά στο εδώ συνημμένο
Παράρτημα 1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο