Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

 

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Γενικά
Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών (ΑΣΣ) καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου 4009/2011, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Ο Σύμβουλος Σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα».
Στο Τμήμα ΗΜ το ρόλο του ΑΣΣ αναλαμβάνει υποχρεωτικά κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης.

Οι ΑΣΣ αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ΑΣΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους, ακόμα κι εάν αυτές υπερβαίνουν τον ελάχιστο χρόνο σπουδών για τη λήψη πτυχίου.

Κατανομή φοιτητών στους ΑΣΣ
Η κατανομή των φοιτητών στους ΑΣΣ γίνεται ως εξής:

O αριθμός των πρωτοετών φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών Μελών ΔΕΠ και έτσι προκύπτει ο αριθμός των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ. Η κατανομή των φοιτητών γίνεται αλφαβητικά στα μέλη ΔΕΠ.
Η Γραμματεία του Τμήματος αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει σε κάθε Μέλος ΔΕΠ τη λίστα με τους φοιτητές για τους οποίους έχει οριστεί ως ΑΣΣ.
Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ΑΣΣ που του έχει ανατεθεί κατά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Τμήματος.
Ο ΑΣΣ κάθε φοιτητή παραμένει ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή ή του ΑΣΣ μπορεί να οριστεί νέος ΑΣΣ.
Σε περίπτωση απουσίας του ΑΣΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, τα καθήκοντα του αναλαμβάνει προσωρινός αντικαταστάτης του.

Επικοινωνία των ΑΣΣ με τους εποπτευόμενους φοιτητές
Κάθε ΑΣΣ δημιουργεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί.

Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ο ΑΣΣ προσκαλεί όλους τους εποπτευόμενους από τον ίδιο φοιτητές σε συνάντηση για να τους ενημερώσει, για το ρόλο του, τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του, τη διαθεσιμότητά του, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές από το Τμήμα και το Ίδρυμα. Στη συνάντηση αυτή δίνεται έμφαση στην ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών, αλλά προαιρετικά μπορούν να προσκληθούν και φοιτητές από τα επόμενα έτη σπουδών.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου ο ΑΣΣ προσκαλεί εκ νέου τους φοιτητές που του έχουν ανατεθεί με στόχο να ενημερωθεί για την πρόοδό τους και να συζητήσει πιθανά προβλήματα που έχουν ανακύψει.
Επιπρόσθετα, οι ΑΣΣ οφείλουν να είναι διαθέσιμοι για συζήτηση και συνεργασία, όποτε αυτό ζητείται από τους φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί.
Επίσης, ο ΑΣΣ μπορεί να καλέσει κάποιον φοιτητή σε συζήτηση σε περίπτωση που διαπιστώσει πρόβλημα στις σπουδές του (π.χ. συνεχείς απουσίες, συστηματικά κακή απόδοση σε ασκήσεις, αναιτιολόγητη εγκατάλειψη κύκλου σπουδών).
Οι συναντήσεις των ΑΣΣ με τους φοιτητές μπορούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες και τις τρέχουσες ανάγκες, να γίνονται είτε εκ του σύνεγγυς είτε από απόσταση μέσω τηλεσυνεργασίας. Ειδικά στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ανάγκης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση τήρησης των μέτρων προφύλαξης λόγω COVID-19, οι συναντήσεις των ΑΣΣ με τους φοιτητές τους ίσως να επιβάλλεται να γίνονται διαδικτυακά.

Ρόλος και καθήκοντα ΑΣΣ
Το έργο του ΑΣΣ είναι να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές τόσο στη συνεπή και επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, όσο και σε τυχόν προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και να υποδεικνύει στους φοιτητές τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους.

Ο ΑΣΣ υποστηρίζει και τους επί πτυχίω φοιτητές για πιθανή βοήθεια στα τελευταία μαθήματα που πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία, ή/και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ή/και προαιρετικής πρακτικής άσκησης.
Στα προχωρημένα έτη των σπουδών, ο ΑΣΣ βοηθά τον φοιτητή να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή αντίληψη για τις μελλοντικές προοπτικές του (π.χ. μεταπτυχιακά, επαγγελματική αποκατάσταση).
Ειδικότερα, ο ΑΣΣ διασφαλίζει την ενημέρωση και καθοδήγηση των φοιτητών όσον αφορά:

 • την μετάβαση των πρωτοετών φοιτητών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
 • τους τρόπους επικοινωνίας με τους διδάσκοντες του Τμήματος με γνώμονα την καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού στη σχέση Φοιτητή – Καθηγητή,
 • το περιεχόμενο των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων,
 • την χρήση των εργαστηριακών χώρων με ασφάλεια,
 • την ορθή αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος,
 • τους βέλτιστους συνδυασμούς μαθημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, ώστε κάθε φοιτητής να επιλέγει τα κατάλληλα μαθήματα, ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του,
 • τα προσωπικά προβλήματα που δυσχεραίνουν την πρόοδο του φοιτητή και τους πιθανούς τρόπους για την επίλυση τους,
 • τα θέματα των διπλωματικών εργασιών ή/και των φορέων πρακτικής άσκησης,
 • τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στις ερευνητικές πρωτοβουλίες του Τμήματος,
 • τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας,
 • τις υπηρεσίες που το Τμήμα και το ΕΛΜΕΠΑ προσφέρουν στους φοιτητές τους,
 • τις υπηρεσίες (Φοιτητική Μέριμνα, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Γραφείο Erasmus+, Γραφείο Δικτύων, Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Συνήγορος του Φοιτητή, κ.ά.) στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν,
 • τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές τόσο στο Τμήμα ΗΜ, όσο και γενικότερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • τις φοιτητικές ομάδες (IEEE Student Branch, Ομάδα Διαστημικής, Ομάδα Ρομποτικής, Ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού, Ομάδα Αστρονομίας, Ραδιοφωνική Ομάδα, Μουσική Ομάδα, κ.ά.) στις οποίες μπορούν να ενταχθούν,
 • τις προσφερόμενες επαγγελματικές προοπτικές, με υπόδειξη των ευκαιριών απασχόλησης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ή/και την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος ηλεκτρονικού μηχανικού, ή/και σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο