Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών (ΤΥΠΗΚ)

Στο Θεσμοθετημένο εργαστήριο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Κατασκευών Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Κωνσταντάρας.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών και την εκπόνηση πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών σε θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, τη διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, την ανάπτυξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και την υλοποίηση τους μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, την εισαγωγή του προγραμματισμού και των προγραμματιζόμενων συσκευών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, περιφέρειες, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων και ανάπτυξης της χώρας.

Επιπλέον εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχετικά γνωστικά πεδία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο