Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μητρώο Εκλεκτόρων

Μητρώο Εκλεκτόρων
(Μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων ή Επιτροπών Επιλογής/Εξέλιξης)
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

 

Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών των Εκλεκτορικών Σωμάτων για τις διαδικασίες Επιλογής/Εξέλιξης/Μονιμοποίησης των Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, όπως επικαιροποιήθηκε από την 57/18-05-2021 Συνέλευση Τμήματος και την 22/21-05-2021 Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών, εγκρίθηκε από την 56/27-05-2021 Σύγκλητο ΕΛΜΕΠΑ, και ισχύει, περιλαμβάνει τα εξής μέλη: Μητρώο Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ.