Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υγειονομική Περίθαλψη

Υγειονομική Περίθαλψη για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Στο παρελθόν οι ανασφάλιστοι φοιτητές είχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δαπάνη του εκπαιδευτικού ιδρύματος , μετά από έκδοση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στις εγκυκλίους «Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016» και «Α3γ/Γ.Π.οικ.39364/31-05-2016» του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι «όλοι οι πολίτες, Έλληνες και νόμιμα διαμένοντες αλλοδαποί, κάτοχοι ΑΜΚΑ, δικαιούνται πλήρους πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, δικαιούμενοι μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής». Με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω, οι ανασφάλιστοι φοιτητές θα έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δαπάνες του Υπουργείου Υγείας.
Μετά από αυτά το Ίδρυμα δεν θα εκδόσει νέα βιβλιάρια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ούτε θα ανανεώσει αυτά που βρίσκονται σε ισχύ σήμερα.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)
Από το Γραφείο Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΙ Κρήτης, όταν πρόκειται να μετακινηθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιο πρόγραμμα (Erasmus, Leonardo, Socrates, κλπ).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της ΕΚΑΑ είναι:
Αίτηση έκδοσης ΕΚΑΑ,
Να είναι θεωρημένο για το τρέχον έτος το Σπουδαστικό Βιβλιάριο Περίθαλψης,
Αν η μετακίνηση γίνεται στα πλαίσια προγράμματος (πχ Erasmus), απαιτείται Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη διάρκειά του.
Αν η μετακίνηση γίνεται για άλλο λόγο, απαιτείται Υπ. Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για το λόγο που ο φοιτητής μετακινείται και αιτείται την ΕΚΑΑ.
Φωτοτυπία ταυτότητας και διαβατηρίου.
Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή άλλου προβλήματος με την ΕΚΑΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετική δήλωση που δίνεται από το Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας.
Πληροφορίες Χρήσης της ΕΚΑΑ
Μετά τη λήξη της η ΕΚΑΑ πρέπει να επιστραφεί στο Τμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Κρήτης, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν 1599/1986) στην οποία θα αναφέρεται αν η κάρτα χρησιμοποιήθηκε ή όχι.
Σε περίπτωση χρήσης της να δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την παροχή υπηρεσιών στη χώρα διαμονής, για την έκταση και τη φύση της παρεχόμενης περίθαλψης, αλλά και τις τυχόν δυσκολίες στη χρήση της ΕΚΑΑ.
Χρήσιμες πληροφορίες προς τον κάτοχο της ΕΚΑΑ
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), η οποία είναι το πρώτο και μέχρι στιγμής το μοναδικό κοινοτικό έγγραφο που δηλώνει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Είναι η πρώτη «ταυτότητα» του ασφαλισμένου κάθε κράτους μέλους ως Ευρωπαίου πολίτη.
Για την σωστή και νόμιμη χρήση της απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:
Αρχικός έλεγχος αν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγράφονται σωστά. Σε περίπτωση λάθους πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία στο ΕΛΜΕΠΑ, ενώ αν δεν υπάρχουν λάθη πρέπει να υπογράψετε την κάρτα, που στη συνέχεια είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί.
Προσοχή
Αν μέχρι τη λήξη της ΕΚΑΑ αλλάξουν κάποια από τα προσωπικά ή ασφαλιστικά στοιχεία του φοιτητή, πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η Υπηρεσία.
Από 1/6/2004 η ΕΚΑΑ αποτελεί το επίσημο κοινοτικό πιστοποιητικό του ασφαλιστικού σας δικαιώματος, προκειμένου να λάβετε σε βάρος του Ασφαλιστικού σας Φορέα παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική ή νοσοκομειακή περίθαλψη) κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Νορβηγία, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν ή στην Ελβετία. Μέχρι την ημερομηνία λήξης της η ΕΚΑΑ ισχύει για πολλά ταξίδια.
Η ΕΚΑΑ αντικαθιστά τα κοινοτικά έντυπα Ε111-Ε128 που μέχρι τώρα εκδίδονταν για τουρισμό, εργασία ή σπουδές. Είναι αυστηρά προσωπική, αλλά δεν έχει φωτογραφία, γι’ αυτό και για την ταυτοποίηση του κατόχου απαιτείται άλλο επίσημο ελληνικό έγγραφο με φωτογραφία (όπως διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα εφόσον το όνομα αναγράφεται και στα λατινικά, ή ευρωπαϊκό δίπλωμα οδήγησης).
Προκειμένου να μπορείτε να επισκεφθείτε απευθείας κάθε υγειονομική μονάδα (γιατρό ή νοσοκομείο) του συστήματος υγείας του κράτους όπου διαμένετε προσωρινά, απαιτείται να έχετε την κάρτα πάντοτε μαζί σας. Με την επίδειξή της (και την υποβολή φωτοτυπίας της), σας παρέχονται οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που απαιτεί η κατάσταση της υγείας σας.
Ο κάτοχος της ΕΚΑΑ δικαιούται κατά την προσωρινή παραμονή του σε άλλο κράτος μέλος την ανάληψη της επιβάρυνσης των ιατρικών φροντίδων που του παρέχονται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους για τους δικούς του ασφαλισμένους. Εάν μεταβεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή σε ιδιώτη ιατρό, που εργάζονται εκτός του συστήματος υγειονομικής ασφάλισης στο κράτος μέλος παραμονής, δεν δικαιούται την ανάληψη της επιβάρυνσης παρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους. Σε τέτοια περίπτωση, ο πάσχων θα πρέπει να ενημερωθεί ότι θα υποβληθεί σε πρόσθετη δαπάνη και ότι το κόστος δεν θα αναληφθεί από το σύστημα ασφάλισης της ασθένειας.
Προσοχή
Για κάθε είδος υγειονομικής περίθαλψης ζωτικής σημασίας (πχ. αιμοκάθαρση), η οποία παρέχεται μόνο σε εξειδικευμένες ιατρικές μονάδες, απαιτείται προσυνεννόηση μεταξύ του ασθενούς και της μονάδας που παρέχει το συγκεκριμένο είδος υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι αυτή διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής του ασφαλισμένου στο κράτος μέλος.
Η ΕΚΑΑ δεν καλύπτει πλέον μόνο το επείγον περιστατικό, αλλά κάθε περιστατικό που θα κρίνει ως αναγκαίο ο γιατρός ή το νοσοκομείο που θα επισκεφθείτε, αφού συνεκτιμηθεί το είδος της περίθαλψης που χρειάζεστε και η διάρκεια της προσωρινής διαμονής σας στο κράτος αυτό, την οποία και θα σας ζητηθεί να αποδείξετε με κάποιο έγγραφο (ακόμη και με το εισιτήριο επιστροφής σας στην Ελλάδα ή με δήλωσή σας).
Η ΕΚΑΑ δεν ισχύει για προγραμματισμένη θεραπεία (ιατρικό ταξίδι), για την οποία απαιτείται έγκριση και εξακολουθεί, όπως μέχρι τώρα, να είναι απαραίτητο το κοινοτικό έντυπο Ε112.
Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ΕΚΑΑ καθώς και σε περίπτωση καταστροφής των αναγραφομένων στην ΕΚΑΑ προσωπικών ή ασφαλιστικών στοιχείων, πρέπει να απευθυνθείτε οπωσδήποτε στον αρμόδιο φορέα του τόπου της προσωρινής διαμονής σας, ο οποίος θα ζητήσει από την Υπηρεσία μας βεβαίωση με την οποία θα πιστοποιείται ότι δικαιούστε υγειονομικής περίθαλψης.
Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά ή με φαξ στην Υπηρεσία μας και αφού εξηγήσετε τους λόγους, να ζητήσετε, να σας σταλεί το ειδικό έντυπο αίτησης έκδοσης ΕΚΑΑ, το οποίο αφού συμπληρώσετε θα το στείλετε με φαξ, για να εκδώσουμε νέα κάρτα ή πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης της ΕΚΑΑ, ανάλογα με τον αρχικό χρόνο λήξης της κάρτας σας.
Η ΕΚΑΑ θα έχει ισχύ μεταβαλλόμενη από 1 μήνα έως και 1 έτος ανάλογα την διάρκεια του προγράμματος σπουδών για το οποίο μετακινείται ο φοιτητής και βάσει της θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας τους.
Αν το ίδρυμα δεν θελήσει να εκδώσει την κάρτα πριν από την αναχώρηση του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το ίδρυμα εκδίδει ένα προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης προς τους υπεύθυνους παροχής υγειονομικών φροντίδων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος παραμονής. Η διαδικασία αυτή είναι κατ’ εξαίρεση και αντιστοιχεί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η λύση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τρόπο τακτικό και οι ασφαλισμένοι οφείλουν κατ’ αρχήν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν την κάρτα τους στους υπεύθυνους παροχής υγειονομικών φροντίδων των λοιπών κρατών μελών.
Το προσωρινό πιστοποιητικό αντικατάστασης έχει την ίδια χρήση με την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας αλλά έχει περιορισμένη ισχύ.
Για περισσότερες πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (στο ισόγειο του παλιού κτιρίου απέναντι από την είσοδο των γραφείων των καθηγητών του Τμήματος).

Παραπομπές
Αίτηση έκδοσης ΕΚΑΑ

Φοιτητική Μέριμνα
Λίτσιου Αλεξία
Τηλ: 28210 23054
Email: litsiou@chania.teicrete.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο