Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ “Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (GeoRR)”

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (GeoRR)

MSc in Geoenvironmental Resources & Risks (GeoRR)

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνει στα Χανιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι”.

Το ΠΜΣ, που έχει κανονική διάρκεια 3 εξαμήνων πλήρους φοίτησης και παρέχεται χωρίς δίδακτρα:

    • ιδρύθηκε αρχικά με το ΦΕΚ 
    • επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 2239/τ.Β/15-6-2018,
    • και επανιδρύθηκε εκ νέου με το ΦΕΚ  (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του Νόμου 4610/2019, την απόφαση της /-2019 Συνέλευσης του Τμήματος και την αντίστοιχη απόφαση της /-2019 Συγκλήτου του Ιδρύματος).

Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (Geoenvironmental Resources & Risks)” ιδρύθηκε από το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards Risk Reduction” στα Χανιά, και σήμερα λειτουργεί επανιδρυμένο στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αντικείμενο του ΠΜΣ GeoRR είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε έναν έντονα διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες (γεωλογία, γεωφυσική, γεωχημεία και περιβαλλοντική χημεία) με τη φυσική, τη γεωτεχνολογία και την περιβαλλοντική μηχανική.
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων, βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αφομοίωση και εφαρμογή των πιο πρόσφατων εξελίξεων σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα των εμπλεκόμενων επιστημονικών πεδίων.
Ο συνδυασμός θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων πεδίου και γνώσεων πειραματικών – αναλυτικών τεχνικών και ανάλυσης δεδομένων, συνεισφέρει:
α) στη δημιουργία νέων επιστημόνων με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία στον διεθνή ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
β) στη σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με την ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία, και
γ) την απαραίτητη προετοιμασία για περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού επιπέδου.
Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης τμήματος των σπουδών σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με την εκτεταμένη χρήση του προγράμματος ERASMUS+.

Το ΠΜΣ GeoRR έχει πλέον διανύσει μια επιτυχή ακαδημαϊκή πορεία.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο