Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή προπτυχιακών σπουδών στις τεχνολογίες αιχμής ηλεκτρονικής-τηλεπικοινωνιών-υπολογιστών-αυτοματισμών-πληροφορικής, με μέλλον και επαγγελματική αποκατάσταση.
Το Τμήμα μας, σύμφωνα με την ΥΑ 104090/Ζ1/27-6-2019 (ΦΕΚ 2657/τ.Β/1-7-2019), έχει 5ετείς σπουδές (διάρκειας 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων) όπως όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές.
Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 66 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/7-5-2019), έχουμε κάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται, και περιμένουμε από την πολιτεία να συγκροτήσει την οικεία Επιτροπή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση του διπλώματος μας με τα πτυχία των Τμημάτων που ήδη έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΔ 99/2018 (ΦΕΚ 187/τ.Α/5-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα».
Πιστεύουμε ότι μέχρι να τελειώσουν οι πρώτοι απόφοιτοι του 5ετούς προγράμματος σπουδών μας, δηλαδή μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, η πολιτεία θα έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε οι διπλωματούχοι μηχανικοί μας να έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, που αναφέρθηκαν προηγούμενα.
Ωστόσο στόχος του Τμήματος είναι να δώσουμε σε όλους τους φοιτητές μας, που ενσυνείδητα και ευσυνείδητα συμμετέχουν και παρακολουθούν το άριστο πρόγραμμα σπουδών μας, όλες τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτεί η αγορά εργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητα από το στενό ορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων της ελληνικής πολιτείας.