Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πιστοποίηση – Αξιολόγηση

Αξιολόγηση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πάντα ακολουθούσε (ακόμα και πριν τη δημιουργία του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου) και βέβαια συνεχίζει να ακολουθεί διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του.
Βασικές δομές αρμόδιες για τις διαδικασίες αξιολόγησης είναι σε επίπεδο Ιδρύματος η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και σε επίπεδο Τμήματος η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ).
Η ΟΜΕΑ, που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μεταξύ άλλων:
 • έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα,
 • παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις,
 • συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία, και με βάση αυτά
 • συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (αυτο-αξιολόγησης) του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟΔΙΠ και μέσω αυτής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ), και
 • συνεργάζεται με την ΕΘΑΕΕ για την οργάνωση και πραγματοποίηση των διαδικασιών πιστοποίησης και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Στην παρούσα σύνθεση της, με απόφαση της 59/08-06-2021/Θ1 Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, η ΟΜΕΑ του Τμήματος απαρτίζεται από τους:

 • Βαρδιάμπαση Ιωάννη, Καθηγητή και πρώην Πρόεδρο του Τμήματος ως Μέλος,
 • Κωνσταντάρα Αντώνιο, Καθηγητή και πρώην Πρόεδρο του Τμήματος ως Μέλος,
 • Ταταράκη Μιχαήλ, Καθηγητή και πρώην Πρόεδρο του Τμήματος ως Μέλος, και
 • Χατζάκη Ιωάννη, Καθηγητή και νυν Πρόεδρο του Τμήματος ως Πρόεδρο.

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Τελευταία Εξωτερική Αξιολόγηση (Ιουλίου 2012) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Επιστέγασμα των προηγούμενων προσπαθειών μας ως Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης ήταν η
εξαιρετική Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος, που έγινε τον Ιούλιο 2012 από επιτροπή καθηγητών/ερευνητών που όρισε η αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ήταν πάρα πολύ καλή σε όλα της τα σημεία, όπως και στα τελικά συμπεράσματα (σελ. 26, ενότητα “F. Final Conclusions and recommendations of the EEC”) όπου οι αξιολογητές αναφέρουν: «Overall, this is an excellent department with enthusiastic faculty and staff. Its teaching curriculum is rich and extensive. Its research is among the very best. Its labs are numerous, and the provided services are in the right direction. Therefore, this Department is well guided and well positioned to take advantage of its independence under the new State law. Below, we summarize some of the recommendations already noted in the report above. …».
Με βάση όσα αναφέρονται στην εξωτερική αξιολόγηση του 2012, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης είχε τα ακόλουθα ισχυρά και αδύνατα σημεία:

Ισχυρά σημεία Τμήματος

 1. Εξαιρετικό Τμήμα με ενθουσιώδες προσωπικό.
 2. Πρόγραμμα σπουδών πλούσιο και εκτεταμένο.
 3. Πρόγραμμα σπουδών που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, τις ανάγκες της κοινωνίας, τα μαθήματα άλλων πανεπιστημίων και τις εμπειρίες φοιτητών και αποφοίτων.
 4. Τμήμα τοποθετημένο σε σωστή τροχιά ανάπτυξης.
 5. Έρευνα ανάμεσα στις καλύτερες.
 6. Πολυάριθμα εργαστήρια με καλή οργάνωση.
 7. Παρεχόμενες υπηρεσίες στη σωστή κατεύθυνση.
 8. Εξαιρετικά αποτελεσματική εκπαίδευση.
 9. Σύγχρονες, καλά δομημένες και σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα εκπαιδευτικές μέθοδοι.
 10. Κατάλληλο, ποιοτικό και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.
 11. Εξαιρετική, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, «παραγωγή» αποφοίτων.
 12. Εξαιρετική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών.
 13. Άριστη διασύνδεση της πολύ καλής ερευνητικής δραστηριότητας με την εκπαίδευση.
 14. Εντυπωσιακή αποφασιστικότητα/εφευρετικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, που εξασφαλίζει την εκπαιδευτική λειτουργία κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
 15. Αξιόλογη εξωστρέφεια και κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών.
 16. Το ότι η αξιολόγηση από τους φοιτητές λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Αδύνατα σημεία Τμήματος
 1. Εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτεί ανανέωση και εμπλουτισμό.
 2. Μη ευέλικτο εξεταστικό σύστημα που περιορίζει τις πρωτοβουλίες των καθηγητών, αλλά και την πρόοδο/ανταμοιβή των φοιτητών.
 3. Μεγάλη χρονική διάρκεια σπουδών μέχρι την αποφοίτηση.
 4. Χαμηλός μέσος όρος βαθμολογίας πτυχίων.

Με βάση τα παραπάνω στη συνέχεια διακρίνουμε τις ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και τους ενδεχόμενους κινδύνους από τα αρνητικά σημεία:

Ευκαιρίες αξιοποίησης
Εκμεταλλευόμενοι τα θετικά σημεία του Τμήματος αναμφισβήτητα μπορούμε να το οδηγήσουμε στην κορυφή των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς όπως αναφέρεται στη σελ. 24 της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης «Therefore, this department is well positioned for pursuing excellence in the years to come. One may even state that this dept has the potential to become the one of the best Electronics Dept in Greece over the next 10-15 years.»

Ενδεχόμενοι κίνδυνοι

 1. Σε ένα τεχνολογικό τμήμα που πραγματεύεται τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν ταχύτατα, πρέπει ο εργαστηριακός εξοπλισμός να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται διαρκώς, προκειμένου το Τμήμα να είναι ανταγωνιστικό και να προσελκύει τους καλύτερους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Διαφορετικά το Τμήμα θα παραγκωνιστεί και θα μείνει πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
 2. Η μεγάλη διάρκεια σπουδών και ο χαμηλός μέσος όρος βαθμολογίας οδηγεί στην κακή φήμη του Τμήματος και στη μείωση της αξίας του τίτλου σπουδών, με αποτέλεσμα να μην προσελκύονται καλοί φοιτητές.

Το Τμήμα λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις- επισημάνσεις των εξωτερικών αξιολογητών για το πρόγραμμα σπουδών, την εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει τη λειτουργία του Τμήματος και έχει ήδη αναλάβει δράσεις για την υλοποίηση τους όπως περιγράφεται στη σχετική Έκθεση Προσαρμογής στις Υποδείξεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης

 

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Εξωτερική Αξιολόγηση (Μαΐου 2016) του ΤΕΙ Κρήτης
Τον Μάιο 2016 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΤΕΙ Κρήτης από την 5μελή Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης που όρισε η αρμόδια Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Συνολικά η Επιτροπή αξιολόγησε 26 επιμέρους στοιχεία στρατηγικής και πρακτικής που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης από την έρευνα και τη διδασκαλία, μέχρι τις κτιριακές υποδομές, τη φοιτητική μέριμνα, την περιβαλλοντική στρατηγική και τις σχέσεις με την κοινωνία.
Στις παρατηρήσεις της η Επιτροπή διαπίστωσε υψηλό επίπεδο δέσμευσης στην αριστεία, ισχυρή ερευνητική κουλτούρα, ισχυρές προσπάθειες διεθνοποίησης, γενική αποδοχή των εννοιών της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Το Ίδρυμα φαίνεται πρόθυμο και ικανό να βελτιωθεί. Βέβαια, εκτός των θετικών εντοπίστηκαν και αδύνατα σημεία.
Συνολικά η βαθμολογία ήταν Θετική (Positive evaluation), και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία αξιολογήθηκαν με άριστα (Worthy of merit) 9 από τις 26 ενότητες αξιολόγησης, ενώ ως θετικές (positive) 14 από τις 26 ενότητες. Μόνο 3 περιπτώσεις αξιολογήθηκαν ως εν μέρει θετικές (partially positive evaluation), ενώ σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε αρνητική βαθμολογία.

Παραπομπές
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Έκθεση Προσαρμογής του Τμήματος στις Υποδείξεις της Εξωτερικής Αξιολόγησης
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Κρήτης

Μετάβαση στο περιεχόμενο