Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ “Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)”

 

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)

MSc in Lasers, Plasma & Applications (LaPlA)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master of Science – MSc)
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:
Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications (LaPlA)
http://www.ippl.hmu.gr/lapla-msc-degree

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (https://ee.hmu.gr/) και το Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser (http://ippl.hmu.gr/) του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ανακοινώνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 20232024 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές Lasers, Plasma & Applications http://ippl.hmu.gr/laplamscdegree.
Την αίτηση θα βρείτε στον σύνδεσμο https://ee.hmu.gr/wpcontent/uploads/drupal/ee/att/aitisi_lapla.doc.
Αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (gitona@hmu.gr) έως και 09/10/2023.

Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications» προωθεί την επιστημονική γνώση και έρευνα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση στους φοιτητές του με γνώμονα την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και του ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει στους φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε θέματα που άπτονται των εφαρμογών και της τεχνολογίας των lasers και του πλάσματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αδιαλείπτως ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν τις αντίστοιχες καινοτόμες τεχνολογίες και γνώσεις αιχμής.

Στόχοι
Στόχοι του ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma  & Applications» είναι:

  1. η εκπαίδευση και η προετοιμασία των φοιτητών του για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, ώστε με την αποφοίτηση τους να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Eλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ή σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής,
  2. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένης γνώσης των ακαδημαϊκών φορέων εκπαίδευσης και έρευνας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα) της χώρας στον σημαντικό τομέα γνώσης που πραγματεύεται,
  3. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένης γνώσης του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος & Lasers  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
  4. η δυνατότητα των φοιτητών και αποφοίτων του να διευρύνουν σημαντικά τους ορίζοντες τους, αποκτώντας νέα γνώση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά εργασίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, μέσα από την κινητικότητα που το ΠΜΣ «Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma  & Applications» προσφέρει σε κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρίες του εξωτερικού,
  5. η ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων του, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες μικρομεσαίες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και γνώσης, που να έχουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης στο οργανόγραμμα τους, για τη σχεδίαση, υλοποίηση και προσφορά ανταγωνιστικών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών γνώσης.

Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ LaPlA είναι πλήρους, ή μερικής μέχρι το διπλάσιο της πλήρους, φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 33 υου Ν.4485/2017 όπως ισχύει.
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δίδακτρα
Το ΠΜΣ “Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές – Lasers, Plasma & Applications” προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές του χωρίς δίδακτρα  και τέλη φοίτησης.

Απαιτήσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους/μερικής φοίτησης πρέπει στα δύο/τέσσερα (2/4) πρώτα εξάμηνα σπουδών να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα.
Αντίστοιχα, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διενεργείται στο τρίτο/πέμπτο εξάμηνο σπουδών για φοιτητές πλήρους/μερικής φοίτησης. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) ανά εξάμηνο σπουδών, και να εκπονήσει και συγγράψει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται 90 ECTS μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, εκτός και αν στο ΠΜΣ συμμετέχουν και αλλοδαποί φοιτητές, οπότε η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα από όλους τους φοιτητές ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Η αναλυτική διάρθρωση του ΠΜΣ είναι η εξής:

Α’ Εξάμηνο πλήρους φοίτησης (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α Μάθημα ECTS
1 Φυσική πλάσματος – Plasma Physics 6
2 Αρχές των Lasers – Principles of Lasers 6
3 Μη γραμμική οπτική – Nonlinear optics 6
4 Αρχές υπολογιστικής μοντελοποίησης- Principles of computational modeling 6
5 Οπτική Lasers &  απεικόνιση- Lasers Optics & imaging 6
Σύνολο 30

Β’ Εξάμηνο πλήρους φοίτησης (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α Μάθημα ECTS
1 Lasers matter interaction & experimental methods 6
2 Φασματοσκοπία Lasers – Lasers spectroscopy 6
3 Plasma diagnostics & waves in plasmas 6
4 Lasers & plasma simulations 6
5 Modern topics in Lasers & plasmas 6
Σύνολο 30

Γ’ Εξάμηνο πλήρους φοίτησης

α/α ECTS
1 Μεταπτυχιακη διπλωματική εργασία. – Thesis 30
Σύνολο 30
Κινητικότητα μέσω Erasmus+
Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα (προαιρετικά) της κινητικότητας σε  συνεργαζόμενα σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης Ιδρύματα της Ευρώπης, είτε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, είτε για την παρακολούθηση μαθημάτων. Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Νίκη Γείτονα, τηλ.: 28210-23058, fax: 28210-23003,
e-mail: gitona@hmu.gr ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: https://www.hmu.gr/ee/el/σελίδες-μενού/lasers-πλάσμα-εφαρμογές-lapla
ή https://www.hmu.gr/hmu/15774 ή/και στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Μιχάλη Ταταράκη, e-mail: mictat@hmu.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο