Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων (LATRONICS)

Στο Θεσμοθετημένο εργαστήριο  Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ   & Πλάσματος, Κατεργασιών & Προσομοιώσεων Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Χατζάκης.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Επίσης, συμμετέχει σε δράσεις Διά Βίου Μάθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα πεδία των δραστηριοτήτων του.

Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας η οποία θα εστιάζεται σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της ηλεκτρονικής επιστήμης και τεχνολογίας, στην επιστήμη και τεχνολογία των λέιζερ και του πλάσματος καθώς και των κατεργασιών και προσομοιώσεων. Στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως την ηλεκτρονική επιστήμη της ύλης, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, την οπτοηλεκτρονική, την επιστήμη και την τεχνολογία των λέιζερ και των εφαρμογών αυτών, την επιστήμη και τεχνολογία του πλάσματος που παράγεται από την αλληλεπίδραση παλμών λέιζερ με την ύλη και από ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος και των εφαρμογών αυτών, την οπτική, τους οπτοηλεκτρονικούς αυτοματισμούς, την κατεργασία και την προσομοίωση και τον επιστημονικό προγραμματισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο