Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA)

Στο Θεσμοθετημένο εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Βαρδιάμπασης.

Το εργαστήριο αυτό εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιών, των RF, μικροκυματικών, χιλιοστομετροκυματικών και οπτικών επικοινωνιών, των ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο, όπως και με συμμετοχή σε δράσεις Δια Βίου Εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην έρευνα και ανάπτυξη σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο