Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία διακοπής φοίτησης  φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Διαδικασία διακοπής φοίτησης  φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών (Αίτηση )

 Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή της φοίτησης είναι:

Α. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (στράτευση φοιτητή)

Β. Λόγοι οικονομικοί

Γ. Λόγοι οικογενειακοί- κοινωνικοί

Δ. Λόγοι υγείας

Δεν αποτελεί αποδεκτή αιτιολόγηση διακοπής  φοίτησης, η φοίτηση σε άλλο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με το λόγο διακοπής φοίτησης είναι:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Αντίγραφο κλήσης στρατευόμενου ή
 3. Αντίγραφα δήλωσης εισοδήματος Ε1 και του εκκαθαριστικού της οικογένειας ή του φοιτητή ή
 4. Οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με οικογενειακούς ή κοινωνικούς λόγους ή
 5. Βεβαίωση από δημόσιο Νοσοκομείο ή Υγειονομική Επιτροπή.

Αναφορικά με τη διακοπή φοίτησης ισχύουν τα εξής:

 • Η χρονική περίοδος διακοπής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.
 • Οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν τις σπουδές τους χάνουν την φοιτητική τους ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές/τριες επανέρχονται αυτομάτως στην πρότερη κατάστασή τους και αποκτούν πάλι τη φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Για το διάστημα που διαρκεί η διακοπή σπουδών, η ακαδημαϊκή ταυτότητα- Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) του/της φοιτητή/τριας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός του/της.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει βεβαίωση σπουδών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σε περίπτωση που έχει δοθεί Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης, ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, τότε ζητείται κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία δηλώνεται ότι οφείλει να την αποσύρει.

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες υποβάλλουν αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής τους.

Η αίτηση διακοπής φοίτησης κατατίθενται πριν την έναρξη του εξαμήνου και το αργότερο μέσα στις πρώτες δέκα (10) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου και συγκεκριμένα 2-12/10/2023.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών, με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στο email gatzouni@hmu.gr ή markoulaki@hmu.gr
 2. Αυτοπροσώπως

Η αίτηση που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της αιτούντος/αιτούσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Σχολής στα mails:

gatzouni@hmu.gr & markoulaki@hmu.gr  ή στα τηλέφωνα 28210-23008-23057

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο