Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΘΑΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της  εφαρμογής  των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), και σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η  ΕΘ.Α.Α.Ε.,  προβαίνει στη σύνταξη Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών, καθώς η ως άνω νομοθεσία (άρθρο 13, παρ. 1β.) προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμό 28360/25.07.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων των ΑΕΙ στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ,  και συνημμένα το σχετικό υπόδειγμα αίτησης, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στη σχετική ενημέρωση των φοιτητών.

Πρόσκληση Αίτηση