Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

1-20/12/2023: Κατατακτήριες εξετάσεις 2023-24

Στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023, οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα πρέπει να εξεταστούν σε 3 μαθήματα, με ύλη, βιβλιογραφία, βαθμολογητές, και διαδικασία, όπως ορίζεται παρακάτω:

1ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας”
Εξεταζόμενη ύλη: Ορισμοί και παράμετροι κυκλωμάτων. Μέση και ενεργός τιμή. Ημιτονοειδές ρεύμα και τάση. Μιγαδική σύνθετη αντίσταση και παράσταση με στρεφόμενα διανύσματα. Κυκλώματα σειράς και παράλληλα. Ισχύς και διόρθωση συντελεστή ισχύος. Απόκριση συχνότητας. Γενικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αρχές και θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αυτεπαγωγή.

Βιβλιογραφία: (1) J.A. Edminister, “Ηλεκτρικά Κυκλώματα”, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1980. (2) Ε.Ν. Πρωτονοτάριου, “Μαθήματα Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας”, Εκδ.Συμμετρία Αθήνα 1999. (3) Ν.Ι. Μάργαρη, “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων – Τόμος Α”, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2000.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Νικόλαος Φραγκιαδάκης και Ιωάννης Φυτίλης.

2ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Μαθηματικών”
Εξεταζόμενη ύλη: Πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα και αναλυτική γεωμετρία. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Μελέτη πραγματικών συναρτήσεων. Όρια και συνέχεια. Παράγωγοι. Ολοκληρώματα συναρτήσεων.

Βιβλιογραφία: (1) T. Apostol, “Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός – Τόμοι Ι & ΙΙ”, Εκδ.Ωκεανίδα. (2) Thomas and Finney, “Απειροστικός Λογισμός – Τόμοι Ι & ΙΙ”, ΠΕΚ. (3) M. Spiegel, “Ανώτερα Μαθηματικά”, Εκδ. Schaum.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Ευάγγελος Κόκκινος και Αντώνιος Κωνσταντάρας.

3ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού”
Εξεταζόμενη ύλη: Νόμος του Coulomb, Hλεκτρική ροή, Νόμος του Gauss, Hλεκτρικό δυναμικό, Νόμος Biot-Savart, Dυνάμεις Laplace σε κινούμενα φορτία και ρευματοφόρους αγωγούς, Νόμος Ampere, Νόμος Faraday.

Βιβλιογραφία: (1) D. Halliday, R. Resnick, and K.S. Krane, “Φυσική – Τόμος IΙ”, Εκδ. Πνευματικού, 2009. (2) Serway, “Physics for Scientists & Engineers – Τόμος ΙΙΙ”. (3) H.D. Young and R.A. Freeman, “Πανεπιστημιακή Φυσική – Τόμος Β”.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του κτιρίου του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Ιωάννης Βαρδιάμπασης και Μιχαήλ Ταταράκης.

Επιτροπή Κατατάξεων
Η Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, με ευθύνη τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας, να συγκροτηθεί από τους: Ι. Χατζάκη ως Πρόεδρο και Μ. Ταταράκη – Ι. Βαρδιάμπαση, Ε. Κόκκινο – Α. Κωνσταντάρα, και Ν. Φραγκιαδάκη – Ι. Φυτίλη, ως μέλη, τα οποία ανά δύο διδάσκουν μαθήματα στο ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.

Γενικά θέματα κατατάξεων
1. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα τρία παραπάνω μαθήματα.

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-24 θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 10 μέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.
3. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.
4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, και γ) ειδικά για πτυχιούχους εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
5. Για την επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων, το Τμήμα δεν θέτει προϋποθέσεις ή κριτήρια που δεν προβλέπονται από το νόμο ή δεν επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων.
6. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδ. έτους 2023-24 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
7. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο