Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

1-15/11/2023: Αιτήσεις πτυχιούχων που επιθυμούν εισαγωγή με κατάταξη στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών το 2023-24

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023 οι αιτήσεις των κατόχων πτυχίου από οποιοδήποτε Τμήμα,
που επιθυμούν να εισαχθούν με κατάταξη
στο 5ετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών το 2023-24

Και το ακαδ. έτος 2023-24, όπως κάθε χρόνο, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών:
1 – 15 Νοεμβρίου 2023 δέχεται αιτήσεις πτυχιούχων που επιθυμούν να εισαχθούν με κατάταξη στο Τμήμα, και
1 – 20 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιεί κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή των πτυχιούχων στο Τμήμα,
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β/16-12-2013).

  • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: α) αίτηση του ενδιαφερομένου, β) αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, και γ) ειδικά για πτυχιούχους εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  • Για την επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων, το Τμήμα δεν θέτει προϋποθέσεις ή κριτήρια που δεν προβλέπονται από το νόμο ή δεν επιτρέπουν την κάλυψη του προβλεπόμενου ποσοστού θέσεων παρά την ύπαρξη υποψηφίων.
  • Το ποσοστό των από κατάταξη εισακτέων στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων ακαδ. έτους 2022-23, δηλαδή στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών μπορούν να εισέλθουν με κατάταξη έως και (12% x 186 =) 22 πτυχιούχοι. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
  • Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5ου.
  • Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα τρία παρακάτω μαθήματα.
  • Οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-24 θα διενεργηθούν στο διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 10 μέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Σχετική Απόφαση της 123/09-05-2023 Συνέλευσης Τμήματος

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή με κατάταξη στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών θα πρέπει να εξεταστούν σε 3 μαθήματα (με ύλη, βιβλιογραφία, βαθμολογητές, και διαδικασία), όπως ορίζεται παρακάτω:
1ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας”
Εξεταζόμενη ύλη: Ορισμοί και παράμετροι κυκλωμάτων. Μέση και ενεργός τιμή. Ημιτονοειδές ρεύμα και τάση. Μιγαδική σύνθετη αντίσταση και παράσταση με στρεφόμενα διανύσματα. Κυκλώματα σειράς και παράλληλα. Ισχύς και διόρθωση συντελεστή ισχύος. Απόκριση συχνότητας. Γενικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αρχές και θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Αυτεπαγωγή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1) J.A. Edminister, “Ηλεκτρικά Κυκλώματα”, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 1980.
2) Ε.Ν. Πρωτονοτάριος, “Μαθήματα Ειδικής Ηλεκτροτεχνίας”, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1999.
3) Ν.Ι. Μάργαρης, “Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων – Τόμος Α”, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2000.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του Κτιρίου Α του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Λέκτορας Νικόλαος Φραγκιαδάκης και Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Φυτίλης.
2ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Μαθηματικών”
Εξεταζόμενη ύλη: Πραγματικοί και μιγαδικοί αριθμοί. Διανύσματα και αναλυτική γεωμετρία. Στοιχεία γραμμικής άλγεβρας (πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων). Ακολουθίες και σειρές. Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Μελέτη πραγματικών συναρτήσεων. Όρια και συνέχεια. Παράγωγοι. Ολοκληρώματα συναρτήσεων.

Βιβλιογραφία: 1) T. Apostol, “Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός – Τόμοι Ι & ΙΙ”, Εκδ. Ωκεανίδα.
2) Thomas and Finney, “Απειροστικός Λογισμός – Τόμοι Ι & ΙΙ”, ΠΕΚ.
3) M. Spiegel, “Ανώτερα Μαθηματικά”, Εκδ. Schaum.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του Κτιρίου Α του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Κόκκινος και Καθηγητής Αντώνιος Κωνσταντάρας.
3ο εξεταζόμενο μάθημα “Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού”
Εξεταζόμενη ύλη: Νόμος του Coulomb, Hλεκτρική ροή, Νόμος του Gauss, Hλεκτρικό δυναμικό, Νόμος Biot-Savart, Dυνάμεις Laplace σε κινούμενα φορτία και ρευματοφόρους αγωγούς, Νόμος Ampere, Νόμος Faraday.

Βιβλιογραφία: 1) D. Halliday, R. Resnick, and K.S. Krane, “Φυσική – Τόμος IΙ”, Εκδ. Πνευματικού, 2009.
2) Serway, “Physics for Scientists & Engineers – Τόμος ΙΙΙ”.
3) H.D. Young and R.A. Freeman, “Πανεπιστημιακή Φυσική – Τόμος Β”.
Ημερομηνία εξέτασης: Θα οριστεί (στο διάστημα 1 – 20 Δεκεμβρίου 2023).
Ώρα εξέτασης: Θα οριστεί.
Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά.
Αίθουσα εξέτασης: Αίθουσα 3 (στον 1ο όροφο του Κτιρίου Α του Τμήματος).
Βαθμολογητές: Καθηγητής Ιωάννης Βαρδιάμπασης και Καθηγητής Μιχαήλ Ταταράκης.

Επιτροπή Κατατάξεων
Η Επταμελής Επιτροπή Κατατάξεων, με ευθύνη τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου της διαδικασίας, συγκροτείται από τον Ι. Χατζάκη ως Πρόεδρο και τους Μ. Ταταράκη – Ι. Βαρδιάμπαση, Ε. Κόκκινο – Α. Κωνσταντάρα, και Ν. Φραγκιαδάκη – Ι. Φυτίλη ως μέλη (τα οποία ανά δύο διδάσκουν μαθήματα στο ίδιο ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με αυτό κάθε εξεταζόμενου μαθήματος).

Μετάβαση στο περιεχόμενο