Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

11/10/2023: Εκλογή Εκπροσώπων Φοιτητών/Φοιτητριών στη Συνέλευση Τμήματος

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Φοιτητών των Προγραμμάτων Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών στη Συνέλευση του Τμήματος

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με ετήσια θητεία, από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024, και καθορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 11η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 08:00 έως 15:00.
Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

Α. Υποψηφιότητες
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την
προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους, μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού τους, στη Γραμματεία του Τμήματος και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
secretariatelc@hmu.gr, το αργότερο, μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη έως τις 14:00 με υπογεγραμμένη αίτηση, βάσει του συνημμένου στην προκήρυξη υποδείγματος. Παραίτηση από υποβληθείσα υποψηφιότητα είναι δυνατή το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με την ηλεκτρονική αποστολή υπογεγραμμένης γραπτής δήλωσης προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Β. Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)
Για την εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών/τριών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων φοιτητών/τριών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης.

Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκαν υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και της έχουν παραδοθεί, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους ανά κύκλο σπουδών.

Με επιμέλεια της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ο πίνακας των υποψηφίων και δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου, εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο υποψήφιος.

Γ. Εκλεκτορικό Σώμα
Το σώμα εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:
α) το σύνολο των φοιτητών/τριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του νόμου 4957/2022,
β) το σύνολο των φοιτητών/τριών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και
γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.
Για την παρούσα εκλογική διαδικασία, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών λογίζονται αυτά στα οποία το Τμήμα έχει αναλάβει τη διοικητική τους υποστήριξη.

Δ. Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του ΑΕΙ, και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας προκειμένου κάθε εκλογέας να μπορεί να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το
Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη του και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος μαζί με τα πρακτικά καταμέτρησης ψήφων και εκλογής.

Ε. Εκλογική Διαδικασία Ηλεκτρονική Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική και πραγματοποιείται μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).
Η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφασή της, ορίζει ένα από τα μέλη της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr.
Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών/τριών ανά κύκλο σπουδών. Ο αριθμός των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ανέρχεται σε τέσσερις (4).

Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλέκτορα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών και για την παρούσα εκλογική διαδικασία ανέρχεται σε δύο (2). Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, το Ο.Δ.Ε. διενεργεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά καταμέτρησης ψήφων και εκλογής, τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη της και τα υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού καταμέτρησης ψήφων αποτελούν το αρχείο μορφής
PDF που περιέχει τα αποτελέσματα όπως εξάγονται από το σύστημα «ΖΕΥΣ» και η κατάσταση του συστήματος «ΖΕΥΣ» με τους εκλέκτορες που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο