Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Ηλεκτρονικών  Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4386/2016

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του  Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πρόκειται να προσλάβει επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4386/2016, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου, προκειμένου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-22 να καλύψει τις  εκπαιδευτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων:
713 – Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου (Θεωρία & Εργαστήριο),
721 – Θεωρία Υπολογισμού (Θεωρία & Ασκήσεις),
722 – Μηχατρονική (Θεωρία & Εργαστήριο),
912 – Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών (Θεωρία & Εργαστήριο),
921 – Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης (Θεωρία & Ασκήσεις),
922 – Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Θεωρία & Εργαστήριο).

Καθένα από τα παραπάνω 6 μαθήματα επιλογής ανταποκρίνεται στο 33% – 50% μιας θέσης Π.Δ. 407/1980. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τις παραπάνω εκπαιδευτικές ανάγκες θα καλύψουν την χορηγηθείσα στο Τμήμα πίστωση.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στη Γραμματεία και στον Πρόεδρο του Τμήματος (με ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις jchatzakis@hmu.gr και gitona@hmu.gr, με θέμα «Υποψηφιότητα για τη θέση Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Ηλεκτρονικών  Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ», υπόψη της Γραμματέως Νίκης Γείτονα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210 23058) και του Προέδρου Ιωάννη Χατζάκη) σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Δευτέρα 15/11/2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.
  4. Αντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή αν έχουν οιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση, ή αν συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.
  7. Βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής αριθμού μητρώου ΙΚΑ.
  8. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
  9. Οι αλλοδαποί πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Το πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη των συμβάσεων και την έκδοση των πρυτανικών πράξεων πρόσληψης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών