Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Εκπροσώπου του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού και Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

O Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

έχοντας υπόψη:

 • Τα άρθρα το ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019),
 • Τις διατάξεις της παρ. δ΄ του άρθρου 21 καθώς και την παρ. 11 του άρθρου 84 του Ν. 4485/04-08-2017 (ΦΕΚ Α΄ τ. 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
 • Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04-08-2017),
 • Τη με αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με αρ. 191014/Ζ1/07-11-2017 απόφαση του,
 • Τη με Αρ.Πρ.4902/14-09-2020 απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου,
 • Τη με αρ.4756/Φ.20/30-07-2018 Πράξη του Πρύτανη που αφορά την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών μέχρι την 31-08-2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τον ορισμό Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Κατράκη Ειρήνη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Τζαβόπουλος Ευάγγελος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Χλωράκης Εμμανουήλ, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Πατεράκης Δημήτριος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Τσακίρης Αντώνιος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.
 • Γεωργιλάς Γεώργιος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

H Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, ορίζει το χώρο διεξαγωγής των εκλογών, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο.

H παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος και της Σχολής Μηχανικών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Χατζάκης Ιωάννης

Αναπλ. Καθηγητής