Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών με αριθμούς

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών με αριθμούς

Το προσωπικό του Τμήματος (στοιχεία της 27-02-2024)

 • 28 Μέλη ΔΕΠ (8 Καθηγητές, 9 Αναπληρωτές Καθηγητές, +1 Αναπληρωτής σε διαδικασία διορισμού, 6 Επίκουροι Καθηγητές, +1 Επίκουρος σε διαδικασία διορισμού, +1 Επίκουρος σε διαδικασία εκλογής, 2 Λέκτορες)
 • 1 Ομότιμος Καθηγητής
 • 1 Μέλος ΕΔΙΠ (Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού)
 • 6 Μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού)
 • 10 Μέλη ΔΠ (Διοικητικού Προσωπικού)
 • 1 – 21 Μέλη Έκτακτου Προσωπικού ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις (Εντεταλμένοι Διδάσκοντες μέσω ΥΠΑΙΘΑ και ΕΣΠΑ, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, κ.ά.)
 • 35+ Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές με υποστηρικτικό ρόλο στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων 

Οι φοιτητές του Τμήματος (στοιχεία της 15-02-2024)

 • 40 Διδακτορικοί Φοιτητές (Υποψήφιοι Διδάκτορες)
 • 127 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στα 3 αυτοδύναμα ΠΜΣ του Τμήματος (85 στο ΠΜΣ ΗΣΤΑ, 30 στο ΠΜΣ LaPlA, και 12 στο ΠΜΣ GeoRR) 
 • 688 Προπτυχιακοί Φοιτητές στο 5ετές ΠΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ
 • 1.033 Προπτυχιακοί Φοιτητές στο 4ετές ΠΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
 • 527 Προπτυχιακοί Φοιτητές στο 4ετές ΠΠΣ Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος (στοιχεία της 15-02-2024)

 • 3 Διδάκτορες από το ΠΔΣ
 • 100 Διπλωματούχοι Μεταπτυχιακών Σπουδών (59 από το ΠΜΣ ΗΣΤΑ, 21 από το ΠΜΣ LaPlA, και 20 από το ΠΜΣ GeoRR)
 • 2 Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί από το 5ετές ΠΠΣ
 • 1.711 Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΤΕ από παλαιό 4ετές ΠΠΣ
 • 826 Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ από παλαιό 4ετές ΠΠΣ

Οι προπτυχιακές σπουδές του Τμήματος

 • 10 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών
 • 93+ προσφερόμενα μαθήματα (38 υποχρεωτικά, 55 επιλογής, και 8+ προαιρετικά)
 • 93+ προσφερόμενα μαθήματα (12 γενικού υποβάθρου/θεμελίωσης (Υ), 26 ειδικού υποβάθρου/κορμού (Κ), 55 εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων ειδικότητας (ΕΓ), και 8+ προαιρετικά)
 • 55 προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης/εμπέδωσης γνώσεων ειδικότητας (ΕΓ) (36 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (Ε) και 19 ελεύθερης επιλογής ΕΕ))
 • 4 κύκλοι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων (“Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Αμυντικών Συστημάτων”, “Διαχείριση Πληροφορίας, Ευφυή Συστήματα και Αυτοματισμοί”, “Ηλεκτρονική, Φωτονική και Νανοτεχνολογία”, και “Πληροφορική και Εφαρμογές”)
 • 300 ECTS πιστωτικές μονάδες για το δίπλωμα
 • 54 απαιτούμενα μαθήματα για το δίπλωμα (38 υποχρεωτικά υποβάθρου (Υ) και (Κ) (ποσοστό 70,4%), και 16 επιλογής (ΕΓ) (ποσοστό 29,6%))
 • 6 μήνες υποχρεωτική διπλωματική εργασία για το δίπλωμα
 • 3 μήνες προαιρετική πρακτική άσκηση στο επάγγελμα με επιπλέον 15 ECTS στο δίπλωμα
 • 8+ προαιρετικά μαθήματα (μεταξύ των οποίων “Προπαιδεία Μαθηματικών“, “Προπαιδεία Φυσικής“, “Προπαιδεία Προγραμματισμού“, “Εκπαιδευτική Ρομποτική” και ξένες γλώσσες για την καλύτερη προσαρμογή των πρωτοετών φοιτητών μας)

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος

 • 1 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (με 3 ανακηρυχθέντες Διδάκτορες και 40 Υποψήφιους Διδάκτορες)
 • 3 αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (“Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών (ΗΣΤΑ)”, “Lasers, Πλάσμα & Εφαρμογές (LaPlA)”, “Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι & Κίνδυνοι (GeoRR)”)
 • 1 δια-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (“Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές”)

Η δομή του Τμήματος

 • 3 Τομείς (Τομέας Ηλεκτρονικής & Εφαρμογών, Τομέας Πληροφορικής & Αυτοματισμού, Τομέας Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων) 
 • 5 θεσμοθετημένα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια (“Ηλεκτρονικής, Τεχνολογιών Λέιζερ και Πλάσματος, Κατεργασιών και Προσομοιώσεων (LATRONICS)”, “Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (LETA)”, “Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών (DMA)”, “Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Κατασκευών (ΤΥΠΗΚ)”, “Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών (TelEMA)”)
 • 1 στενά συνδεδεμένο Ερευνητικό Ινστιτούτο (“Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Lasers – Institute of Plasma Physics & Lasers (IPPL)” του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ)

Η ιστορία του Τμήματος

 • 5 χρόνια ως Τμήμα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (από το 2019)
 • 23 χρόνια ως Τμήμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (από το 2001)
 • 42 χρόνια στο χώρο της δημόσιας ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης (από το 1982)
 • 59 χρόνια εμβληματικής λειτουργίας στα Χανιά, με την αδιάλλειπτη προσφορά πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική επιστήμη και τεχνολογία (από το 1965)

Οι υποδομές του Τμήματος

 • 3 κτίρια
 • ~6.000 τμ συνολικής στεγασμένης επιφάνειας
 • 36 εξειδικευμένοι εργαστηριακοί χώροι (με τις κατάλληλες υποδομές και τον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό για την διδασκαλία των αντίστοιχων εργαστηριακών μαθημάτων, την εξάσκηση φοιτητών σε επιστημονικές/τεχνολογικές εφαρμογές και την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών)
 • 5 εργαστηριακές αίθουσες (16-26 ατόμων) για εργαστήρια πληροφορικής και εφαρμογών με κατάλληλο λογισμικό (για την διεξαγωγή μαθημάτων δομημένου/αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, δικτύων υπολογιστών, GIS, τεχνολογιών ιστού, ψηφιακής σχεδίασης, αρχιτεκτονικής υπολογιστών, συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λειτουργικών συστημάτων, ειδικών θεμάτων δικτύων, κ.ά.)
 • 15 εργαστηριακές αίθουσες (κατ’ ελάχιστο 8 θέσεων εργασίας των 2 ατόμων) με ειδικό εξοπλισμό ((τροφοδοτικά, παλμογράφους, γεννήτριες, πεδιόμετρα, αναλυτές φάσματος και δικτυωμάτων, κλπ.) και υπολογιστές με κατάλληλο λογισμικό για διεξαγωγή μαθημάτων ηλεκτρονικών ισχύος, ηλεκτρονικών διατάξεων, ψηφιακών κυκλωμάτων, ενσωματωμένων συστημάτων, κεραιών, μικροκυμάτων, ραντάρ, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, κινητών/δορυφορικών επικοινωνιών, αισθητηρίων, μετρήσεων, lasers, PLC, οπτοηλεκτρονικής και οπτικών επικοινωνιών, ασυρμάτων/ενσύρματων επικοινωνιών, συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, βιομηχανικών αυτοματισμών, η/μ συμβατότητας, σύνθεσης κυκλωμάτων, κ.ά.))
 • 1 Μηχανουργείο (πλήρως εξοπλισμένο με τόρνους, μηχανοκίνητα ηλεκτρικά εργαλεία για κοπή, μέτρηση, διαμόρφωση και συγκόλληση υλικών (ξύλο, μέταλλο κ.ά., χειροκίνητα αντίστοιχα εργαλεία, και βασικά υλικά)
 • 1 Ραδιοφωνικός Σταθμός
 • >1.500.000€ έχουν επενδυθεί την τελευταία 5ετία για την ανανέωση/συμπλήρωση/συντήρηση του επιστημονικού/εργαστηριακού εξοπλισμού πολλών εργαστηριακών χώρων του Τμήματος
 • 1 μεγάλο αμφιθέατρο
 • 2 αίθουσες διδασκαλίας (πλήρως εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, βιντεοπροβολείς, ηχητικά συστήματα, υπολογιστές και εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων, κατάλληλες για απομακρυσμένη διδασκαλία)
 • 9 αίθουσες διδασκαλίας (εξοπλισμένες για βιντεοπροβολείς, κατάλληλες για εκ του σύνεγγυς διδασκαλία)
 • 1 αίθουσα τηλεδιασκέψεων (πλήρως εξοπλισμένη με οθόνη προβολής, βιντεοπροβολέα, ηχητικό και υπολογιστικό σύστημα, τηλεόραση, μεγάλο τραπέζι συνεδριάσεων, εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων και καταγραφής πρακτικών, κατάλληλη για συνεδριάσεις/τηλεδιασκέψεις)
 • 1 ανοικτό αμφιθέατρο
 • 1 Βιβλιοθήκη (με 10.000+ τίτλους βιβλίων σε φυσική μορφή, που λειτουργεί και ως δανειστική)
 • 1 Αναγνωστήριο
 • 1 Εστιατόριο – Κυλικείο (επιφάνειας 300+ τμ, όπου σιτίζονται οι φοιτητές
 • 1 Ιατρείο – Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχοκοινωνικής Στήριξης
 • 1 Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας – Αναρρωτήριο
 • 1 Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
 • 1 Γραφείο Διασύνδεσης
 • 16 Γραφεία Καθηγητών
 • 4 Γραφεία Γραμματείας Τμήματος
 • 3 Γραφεία ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ
 • 1 Εργαστήριο-Γραφείο Δικτύων & Υπολογιστών
 • 1 Εργαστήριο-Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & Συντήρησης Εξοπλισμού
 • 1 Εργαστήριο-Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • 1 Εργαστήριο-Γραφείο Φωτοτυπικών Μηχανημάτων & Εκδόσεων

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο