Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έως 02/02/2024: Αιτήσεις μεταδιδακτόρων που το εαρινό εξάμηνο 2023-24 ενδιαφέρονται να διδάξουν μαθήματα στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ως Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδάκτορες να ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 και για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικό αντικείμενο Διδακτικό έργο
1. Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι 1.1. Διαφορικές Εξισώσεις & Υπολογιστικοί Αλγόριθμοι (Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου, 201, Θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα)
2. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 2.1. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου, 202, Εργαστήριο 8 ώρες/εβδομάδα)
3. Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων 3.1. Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων (Υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου, 204, Εργαστήριο 10 ώρες/εβδομάδα)
4. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας 4.1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας (Υποχρεωτικό μάθημα 4ου εξαμήνου, 403, Θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 6 ώρες/εβδομάδα)
5. Κατανεμημένα Συστήματα 5.1. Κατανεμημένα Συστήματα (Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 603, Θεωρία 2 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 10 ώρες/εβδομάδα)
6. Τεχνολογία Λογισμικού 6.1. Τεχνολογία Λογισμικού (Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 605, Θεωρία 3 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 5 ώρες/εβδομάδα)
7. Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 7.1. Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποχρεωτικό μάθημα 6ου εξαμήνου, 606, Θεωρία 3 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 5 ώρες/εβδομάδα)
8. Ανάκτηση Πληροφορίας 8.1. Ανάκτηση Πληροφορίας (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 822, Θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα)
9. Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων 9.1. Προσομοίωση & Μοντελοποίηση Ενεργειακών & Περιβαλλοντολογικών Συστημάτων (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 841, Θεωρία 2 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 2 ώρες/εβδομάδα)
10. Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική 10.1. Βιοϊατρική Τεχνολογία & Βιοπληροφορική (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 842, Θεωρία 3 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 1 ώρα/εβδομάδα)
11. Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστών 11.1. Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστών (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 843, Θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 2 ώρα/εβδομάδα)
12. Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων 12.1. Αξιοπιστία Ψηφιακών Συστημάτων (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 881, Θεωρία 4 ώρες/εβδομάδα)
13. Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές 13.1. Θεωρία Γράφων & Εφαρμογές (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 884, Θεωρία 3 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 1 ώρα/εβδομάδα)
14. Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης 14.1. Αριθμητική Ανάλυση & Περιβάλλοντα Υλοποίησης (Επιλογής Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου, 885, Θεωρία 3 ώρες/εβδομάδα και Εργαστήριο 1 ώρα/εβδομάδα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και θα διεξάγουν ερευνητικό και εργαστηριακό έργο σύμφωνα με το διδακτικό έργο που θα τους ανατεθεί. Το διδακτικό έργο παρέχεται υποχρεωτικά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στο εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως Εντεταλμένων Διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν κάποια από τις ακόλουθες ιδιότητες:
α)    Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
β)    Μέλη ΔΕΠ, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ,
γ)    Ερευνητές και Λειτουργικοί Επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
δ)    Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ε)     Υπάλληλοι με σχέση Δημόσιου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
στ)   φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το Πανεπιστήμιο δεν υποχρεούται να απασχολήσει Εντεταλμένους Διδάσκοντες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις  εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος και του Ιδρύματος, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελεί υπό την αίρεση ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat-elc@hmu.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

  1. Τυποποιημένη αίτηση,
  2. Βιογραφικό σημείωμα,
  3. Ευκρινή αντίγραφα των τίτλων σπουδών (και από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται),
  4. Βεβαίωση απόδειξης διδακτικής εμπειρίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο ίδιο ή σε άλλο ΑΕΙ,
  5. Βεβαίωση επαγγελματικής προϋπηρεσίας,
  6. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών,
  7. Βεβαίωση ασφάλισης/εγγραφής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βεβαίωση ή αποδεικτικό κατοχής Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ),
  8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για το αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς, και
  9. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 02/02/2024, στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου secretariatelc@hmu.gr, με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τις θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών».

Σχετικά Έντυπα

Μετάβαση στο περιεχόμενο